Grøn Vækst forvrider konkurrencen på bioenergimarkedet

Som led i aftalen om Grøn Vækst (af 16. juni 2009) har Regeringen sammen med Dansk Folkeparti besluttet at landbruget får fradragsret for dyrkning af flerårige energiafgrøder. Desuden gives der gennem de kommende tre år yderligere 32 millioner kroner årligt i tilskud til tilplantning af flerårige energiafgrøder.

Der indføres dermed en særlig støtte til én producenttype i et marked som tidligere har fungeret på markedsvilkår. Det betyder at skovbruget nu skal konkurrere imod en statsstøttet produktionen af energiafgrøder på landbrugsarealer.

Det finder Skovforeningen ikke acceptabelt. Men alle vore advarsler om denne konkurrenceforvridning er fuldstændig blevet overhørt i høringsfasen. Se fx vores seneste brev til Folketingets Skatteudvalg samt Miljø- og Planlægningsudvalget nedenfor.

Vi mener at produktionen af energiafgrøder må ligestilles uanset om den sker på landbrugsjord eller i skoven.

Skovforeningens seneste brev til Folketingets udvalg i sagen

Til: Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget

2. juni 2009

Undgå konkurrenceforvridning på markedet for bioenergi

De danske skove leverer årligt godt 1 million kubikmeter træflis til et åbent marked med en prisdannelse der afspejler udbud og efterspørgsel. Vi vil gerne fortsætte denne produktion af biomasse og i fremtiden også øge den på et bæredygtigt grundlag bl.a. til sikring af det langsigtede mål om et fossilfrit Danmark. En forudsætning for dette er imidlertid tilstedeværelsen af et velfungerende marked og en fair konkurrencesituation i forhold til andre former for biomasseproduktion – produktionsmæssigt såvel som afsætningsmæssigt.

Der fremføres for tiden en række ønsker om nye fradrags- og tilskudsmuligheder for at forbedre muligheden for at dyrke energipil på landbrugsjord. Der foreslås således såvel fradragsret for investeringerne i den nye produktion, et opstartstilskud for at sikre likviditeten i de første år samt sikkerhed for afsætning af energipil mange år frem. Ønsker der uden tvivl vil have en betydelig effekt på de frie markedskræfter der hidtil har eksisteret på markedet for biomasse.

Dansk Skovforening fraråder indgreb i de frie markedskræfter, der vil skabe konkurrenceforvridninger på markedet for biomasse eksempelvis gennem ensidige tilskud, fastsættelse af forskellige dyrkningsvilkår e.l.. Det vil stille produktion af biomasse i skovbruget – herunder energipil dyrket i skov og den primære produktion af biomasse baseret på skovens rest- og tyndingsprodukter – i en urimelig konkurrencesituation.

Skovbruget har et stort uudnyttet potentiale for en øget biomasseproduktion, og erhvervet ser muligheder for at udnytte dette potentiale i forbindelse med en fremtidig imødekommelse af samfundets efterspørgsel efter vedvarende og miljøvenlige energiformer. Og vi ser det som en mulighed for at skabe en bedre driftsøkonomi i hårdt økonomisk trængt erhverv. Derfor er det vigtigt at rammevilkårene for biomasseproduktionen afbalanceres, så dagens produktion og ønskerne om en produktionsudvidelse ikke dikteres af konkurrenceforvridende indgreb i markedet.

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Niels Reventlow / Ulrik Knaack Nielsen