EU-krav kan begrænse det frie træartsvalg

Tømmerforordningen (EUTR) afløses i 2025 af EU’s nye afskovningsforordning, EUDR. Den stiller nye og skærpede krav til skovejerne, og der er risiko for, at den kan begrænse det frie træartsvalg. I yderste konsekvens kan kravene ende med løvtræsbinding i Danmark. Dansk Skovforening arbejder for at sikre en fornuftig implementering.

Den kommende afskovningsforordning stiller blandt andet krav til, at produktionen af råtræ ikke fører til skovrydning eller skovforringelse. Foto: Pixabay

Når Afskovningsforordningen (EUDR) afløser Tømmerforordning (EUTR), kender danske skovejere allerede en del af kravene. Men der er en række nye krav – herunder et krav om, at hugst af råtræ ikke fører til skovrydning eller forringelse af skoven. Med skovrydning menes omlægning af skov til landbrugsmæssig anvendelse, hvilket næppe vil give de store problemer i praksis i Danmark. Derimod skaber det en del bekymring, at definitionen på skovforringelse er så bred og uklar, at det er vanskeligt at sige, hvordan det vil påvirke skovdyrkningen i praksis. Også selvom der er mere end et år til, det skal implementeres.

Hvad forordningens krav konkret kommer til at betyde for danske og europæiske skovejere er ikke endeligt afklaret, fordi definitionerne er meget brede. EU-kommissionen arbejder på en række vejledninger, som vi forventer at få i løbet af det kommende år. Her vil der være yderligere vejledning til forordningens forståelse samt en vejledning til national implementering.

Dansk Skovforening i alarmberedskab

Dansk Skovforening arbejder sammen med den europæiske skovejerorganisation (CEPF) intensivt på at forbedre de vejledninger, som EU-kommissionen i øjeblikket er ved at udarbejde. Vi forsøger også at afklare forordningens betydning i relation til dansk skovdrift, og her er vi i tæt dialog med både Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen, som er myndighed på opgaven.

Dansk Skovforening vil i løbet af efteråret og vinteren afholde informationsmøder, hvor Miljøstyrelsen også deltager, så skovbruget kan blive oplyst og forberedt på de nye krav.

Begrænsninger i skovdriften afhænger af dansk tolkning

Særligt kravet om, at hugsten ikke har ført til skovforringelse, kræver en tolkning i dansk kontekst, som vil skulle foretages af Miljøstyrelsen, der er myndighed på området.

Forordningen definerer skovforringelse som:

”Strukturelle ændringer af skovdække i form af omlægning af:

  1. primærskove eller naturligt foryngende skove til plantageskove eller andre træbevoksede områder, eller
  2. primærskove til plantede skove”

Vi har i Danmark ingen skove, der kan defineres som primærskove. Derimod er definitionerne af både ”naturligt foryngede skove” og ”plantageskove” så brede, at kravet om, at ”naturligt foryngede skove” ikke må konverteres til ”plantageskove”, skaber grobund for bekymring. I yderste konsekvens kan det medføre en løvtræsbinding i Danmark – altså at løvtræbevoksninger ikke må konverteres til nåletræer. Vi arbejder i øjeblikket på at sikre, at Miljøstyrelsen ikke fortolker Forordningen så vidtgående.

Hvad kræver EUDR?

EU’s nye afskovningsforordning (EUDR) forpligter fra årsskiftet 2024/2025 virksomheder til at sikre, at en række produkter, der handles i EU, ikke har ledt til skovrydning og skovforringelse, samt at produktionen overholder landets lovgivning. Det gælder for stort set alle produkter lavet af træ – samt soja, palmeolie, kaffe, kakao, naturgummi og kvæg.

Alle der markedsfører produkter på EU’s marked første gang eller eksporterer produkter oplistet på forordningens bilag 1, skal fremover udføre en såkaldt due diligence. Det betyder, at sælger skal lave en risikovurdering af, om hugsten fører til skovrydning eller skovforringelse samt oplyse om bl.a. træart, mængde, geolokalisering og køber, førend produkterne kan omsættes. Krav der i Danmark vil gælde skovejere, da de er de første til at placere dansk produceret træ på markedet.

Download