Nu rulles EU’s Tømmerforordning ud for skovejerne

Skovforeningen har nu indgivet sit høringssvar til den kommende vejledning til EU’s Tømmerforordning (”EUTR”). Vi er godt på vej, men der er plads til forbedringer.

Formålet med EUTR er at dæmme op for handel med ulovligt træ i EU. Siden 2013, hvor EUTR trådte i kraft i Danmark, har myndighederne koncentreret sig om kontrol med import af træ, da det er her den største risiko for ulovligt fældet træ findes.

Men EUTR gælder også dansk skovbrug, og vejledningen skal hjælpe de danske skovejere med at efterleve forordningen. Den skal afklare tre vigtige områder:

  • Hvilke lovovertrædelser kan medføre, at træet efter EUTR vil blive betragtet som ulovligt fældet? Her giver EUTR ikke de danske myndigheder meget spillerum, så Skovforeningen er tilfreds med Naturstyrelsens høringsudkast på dette punkt.
  • Hvad skal skovejerne selv gøre for at udvise den fornødne omhu (”due diligence”) med at sikre, at deres træ er lovligt fældet? Her savner Skovforeningen balancen når henses til formålet med EUTR og til hvor den reelle risiko ligger. Det er ikke hos de danske skovejere.
  • Hvornår og under hvilke omstændigheder kan en skovejer risikere påbud eller politianmeldelse, hvis det viser sig at træet er ulovligt fældet, og hvad er sanktionerne? Vi savner en mere klar redegørelse fra Naturstyrelsen om dette.

Lad os være rimelige

Tømmerforordningen kræver at skovejerne vurderer risikoen for at deres træ er ulovligt fældet før de sælger det. Hvis risikoen er stor nok, skal de forsøge at minimere den. Men udkastet til vejledning fortæller ikke, hvornår risikoen er stor nok, og hvordan skovejerne skal minimere den.

Skovejerne pålægges endda en pligt til at ”sikre” at ansatte og entreprenører overholder procedurer i en due diligence-ordning og gældende lovgivning. Det er ikke en rimelig byrde at pålægge ejerne og går formentlig også videre end loven. Ordet ”sikre” må ændres til ”tilstræbe” for at understrege, at skovejeren alene er forpligtet til at udvise fornøden omhu.

Sanktionen ved en overtrædelse bør også være klar, især hvad angår konfiskation af ulovligt fældet træ eller af indtjeningen ved salg af sådant træ. Denne sanktion er et meget stærkt indgreb, og vi savner en klarhed der giver skovejerne retssikkerhed.

Skovforeningen har i sit høringssvar bedt Naturstyrelsen præcisere disse helt afgørende punkter for skovejerne.

Al fornuft siger, at skovejerne ikke skal tvinges til detailregulering (fx kontrol af blandinger af træ i flis og brænde) eller komplicerede due diligence-ordninger for at imødegå en meget lille risiko for ulovlig hugst.

Vejledningen skal være pragmatisk, klar og rimelig i erkendelse af, at skovbruget i Danmark generelt overholder loven.

Sagen diskuteres på forårets skovkredsmøder

Naturstyrelsen præsenterer vejledningen til Tømmerforordningen på forårets skovkredsmøder landet over.

Møderne er åbne, og alle er velkomne. Find datoer og steder på www.danskskovforening.dk.

Kom, spørg og sig din mening.