Ejendomsvurderingslov med mange urimeligheder

Vurderingsloven har gennem mange år været udsat for hård kritik. Det nye udkast til vurderingslov retter bestemt ikke op på det for skovenes vedkommende

Hvis Skatteministeriets udkast til ny vurderingslov bliver vedtaget, vil der i fremtiden for land- og skovbrug kun blive fastsat en grundværdi, da ejendomsværdien ikke bruges i forbindelse med den løbende beskatning. Undtaget herfra er ejers egen bolig, hvor der fortsat vil blive fastsat såvel en grundværdi som en ejendomsværdi. I forbindelse med generationsskifter vil der også blive ansat en ejendomsværdi.

Vi har fremsendt et høringssvar og har heri følgende hovedindvendinger:

 • Grundværdi
  Vi finder det uacceptabelt, at lovforslaget ikke løser det problem, at skovenes grundværdier fortsat vil indeholde herlighedsværdier – et forhold, som Landsskatteretten i en kendelse i 2009 har udtalt ikke er lovlig. Dette problem kan efter forslaget kun blive løst ved en individuel klage fra samtlige skovejere i en 3 måneders frist efter meddelelsen af de nye vurderinger for skovene i 2020.

 • Regulering af grundværdien
  Vi finder det stærkt utilfredsstillende og misvisende, at forslaget lægger op til, at skovbrugets grundværdier skal reguleres med samme faktor som landbrugets jorder. Der bør udarbejdes et særligt driftsøkonomisk indeks alene gældende for skovene.

 • Klagemulighed
  Vi finder det ikke rimeligt, at klagemuligheden over grundværdiansættelsen kun kan ske efter første vurdering meddelt efter det nye system.

 • Boliger
  Vi finder det urimeligt, at boliger, der skal have fastsat en ejendomsværdi, skal ansættes som om der var tale om selvstændige ejendomme. Der vil i altovervejende grad være tale om ejendomme, der ikke lovligt kan udstykkes, hvorfor prisfastsættelsen under alle omstændigheder skal ske under dette forbehold.

 • Nye skovejendomme
  Forslaget fører til stærkt misvisende – og langt højere – grundværdier for nytilplantede ejendomme end reglerne er i dag.

 • Samvurdering
  Initiativ til samvurdering bør ikke tillægges vurderingsmyndigheden. Det vil kunne vanskeliggøre efterfølgende udstykningsmuligheder.