Ny vurderingslov med væsentlige mangler

Den nye vurderingslov kræver fortsat en stor politisk indsats, hvis der skal rettes op på urimelighederne.

Sidste år blev en ny vurderingslov vedtaget, som kommer til at gælde for 2019-vurderingen og frem. Det betyder at der i fremtiden kun vil blive fastsat en grundværdi samt en ejendomsværdi for ejerens bolig. Vurderinger, som skal danne grundlag for den løbende betaling af ejendomsskatter og ejendomsværdiskat. Det er herefter kun i generationsskiftesituationer, at der vil blive fastsat en ejendomsværdi for den samlede ejendom.

Havde håbet på en bedre løsning

Dansk Skovforening har arbejdet for en gennemsigtig løsning, der giver ejerne en let forståelig og acceptabel vurdering.

Den nye vurderingslov indeholder imidlertid en række elementer, der ikke lever op til den målsætning og samtidig virker urimelige. Desværre er det en samlet politisk besluttet vurderingslov, hvor skovbrugets vurderinger kun udgør en ganske lille del. Det vil derfor blive svært at få tilpasset lovgivningen allerede inden den første nye vurdering er offentliggjort. Vi vil dog fortsætte arbejdet med at få rettet op på urimelighederne.

Skovbrugets grundværdier Indeholder fortsat herlighedsværdier

Skovforeningen forsøgte forud for og under lovbehandlingen at få slået fast, at skovbrugets grundværdi i fremtiden ikke må indeholde herlighedsværdier. Helt i overensstemmelse med en Landsskatteretskendelse, der netop sagde dette. Ca. 25% af grundværdien, som der betales ejendomsskat af, udgøres i dag af herlighedsværdier.

Med den vedtagne lov vil der blive tale om en videreførelse af den hidtidige praksis. Derfor kan urimeligheden kun ændres ved at skovejerne – med henvisning til Landsskatterettens kendelse – påklager ejendommenes grundværdier. Vi vil dog fortsat arbejde for en politisk ændring af forholdet. Her er det vigtigt at bemærke, at den nye vurderingslov kun giver mulighed for at påklage grundværdierne ved den første vurderingsmeddelelse efter den nye lov.

Indeksering af skovbrugets grundværdier

Efter den første vurderingsmeddelelse vil skovbrugets grundværdier fremadrettet blive indekseret efter et landbrugsindeks. Det er stærkt utilfredsstillende. Der bør selvfølge ske en regulering med et skovbrugsindeks. Det lykkedes dog under lovbehandlingen at få ændret indekseringen så skovbruget bliver indekseret efter et landsindeks for den ringeste landbrugsjord. På den måde undgik vi et lokalt indeks, der er meget afhængig af helt lokale landbrugsforhold.

Vi vil fortsætte den politiske indsats med henblik på at få indført et skovbrugsindeks til regulering af skovbrugets grundværdier baseret på et indtjeningspotentiale.

Uændret grundværdi ved ændret anvendelse

Hvis en ejendom pålægges en fredning eller ejeren udlægger urørt skov vil skovens grundværdi i fremtiden ikke blive nedsat. Det betyder en uændret grundværdibeskatning, hvilket bestemt ikke fremmer ejernes motivation til at lave naturforbedrende tiltag, der medfører indtægtstab. Og tilplantede landbrugsarealer, der ikke pålægges fredskovspligt, vil blive vurderet som landbrugsarealer. Det er dog vigtigt, at det ikke bliver et i 2017 valgt forenklet vurderingssystem, der sætter fremtidige begrænsninger i forfølgelsen af andre politiske mål for og med skovene. Det vil Dansk Skovforening forfølge politisk.

Et af hovedformålene med lovændringen er et ønske om en forenkling af vurderingsprocedurerne og derfor bygger det nye vurderingssystem på et princip for grundværdiansættelse med ”statistiske og objektive beregninger”. Derfor bliver det en vanskelig opgave at få ændret denne del.

Værdiansættelse af boliger

Boliger værdiansættes som om der er tale om frit omsættelige boliger – dog med et fradrag på 5%. Men det er kun yderst sjældent at en ejerbolig på en skovejendom vil kunne omsættes i fri handel, hvorfor et 5%’s fradrag er urimeligt lavt ansat.

Skovforeningen vil arbejde for en større fradragsprocent.

Generationsskifte

Kun i forbindelse med et generationsskifte skal der fastsættes en ejendomsværdi. Der kan herefter generationsskiftes til en værdi på +/- 20% af denne.

Der er dog ikke i loven fastsat retningslinjer for, hvordan fastsættelsen af ejendomsvurderingen skal finde sted. Vi er meget opmærksomme på hvilke retningslinjer, der kommer til at gælde. Vi er i dialog med Skatteministeriet om fastsættelsen af reglerne i værdiansættelsescirkuleret.