Lovforslag om lempelse af generationsskifte

Lempelser i generationsskifteafgifterne med tilbagevirkende kraft fra 2016 og frem til 2020 behandles nu i Folketinget.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag i Folketinget om nedsættelse af generationsskifteafgifterne for familieejede virksomheder. Afgrænsningen af disse følger reglerne om successionsadgang, så fx også familieejede selskaber er omfattet af lempelsen.

Skovforeningen har tidligere fremsendt bemærkninger til lovudkastet, og foreningen ser med tilfredshed, at flere af foreningens synspunkter og bemærkninger er medtaget i det fremsatte forslag.

Forudsætningen for at opnå lempelsen er et krav til ejertiden før henholdsvis efter generationsskiftet. Dette har Skovforeningen foreslået fraveget i tilfælde af overdragerens eller arvingens pludselige død eller livstruende sygdom. Dette er medtaget i det fremsatte lovforslag.

Ligeledes er usikkerheden om tillægsboafgift ved arv, der tilfalder afdødes søskende og disses børn og børnebørn også præciseret, så det nu udtrykkeligt fremgår, at der ikke opkræves tillægsafgift i disse situationer.

Lovforslaget og fremsættelsestalen kan læses på Folketingets hjemmeside.