Fremtidig lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område

Gode anbefalinger fra ekspertudvalget. Vi mener dog, at det er meget vigtigt at bevare skovloven som selvstændig sektorlov af hensyn til skovenes erhvervsmæssige interesser.

Et ekspertudvalg er kommet med synspunkter på miljø – og fødevareministeriets forslag til en fremtidig lovstruktur på ministeriets område.

Ekspertudvalget kommer med mange relevante og gode input til det kommende arbejde i ministeriet og vi er langt hen ad vejen enige i udvalgets betragtninger (PDF-fil).

Bevar skovloven

Der er dog især en anbefaling fra udvalget, som vi er lodret uenige i. Det er udvalgets forslag om, at skovloven slettes som selvstændig lov og indarbejdes i en stor samlet natur- og biodiversitetslov.

Vi mener, at skovloven fortsat skal eksistere som en selvstændig lov, da vi i modsatte fald frygter, at hensynene til skovenes erhvervsmæssige interesser i en stor samlet natur- og biodiversitetslov vil få langt vanskeligere vilkår.

Det ligger os meget på sinde at få bevaret skovloven som selvstændig sektorlov.

Gode betragtninger der fremmer retssikkerheden

Af gode betragtninger i ekspertudvalgets rapport skal fremhæves deres synspunkter på forholdet mellem lovindhold, indhold af bekendtgørelser, vejledninger og efterfølgende etableret administrativ praksis. Det er ofte et område, hvor myndighederne er blevet beskyldt for overimplementering af bl.a. EU-relaterede regler.

Her foreslår udvalget at det fremover skal nævnes i lovbemærkningerne på hvilke områder bemyndigelserne tænkes anvendt, samt hvor langt bemyndigelsen fra Folketinget rækker, hvis der efterfølgende skal udarbejdes yderligere regler til en vedtaget lov. Ønsker myndighederne således efter lovens vedtagelse at gå videre i implementeringen end forudsat i lovforslagets bemærkninger, kræves der en ny lov i Folketinget, der giver bemyndigelse hertil.