Ny lovstruktur med bedre retssikkerhed

Ekspertudvalg fremlægger forslag til ny lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område. Der er mange gode forslag i anbefalingerne, men forslaget om at lægge skovloven ind i en samlet natur- og biodiversitetslov kan vi ikke støtte.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterede den 12. december forslag til ny lovstruktur inden for hans ministerområde. Et arbejde der har været grundigt bearbejdet af et ekspertudvalg og nu er i offentlig høring frem til februar 2018. Herefter vil der blive taget politisk stilling til de konkrete forslag fra ekspertudvalget.

Mange positive anbefalinger

Ekspertudvalgets formand og medlemmer af udvalget præsenterede deres anbefalinger baseret på ministerens ønsker om forenklinger og øget gennemsigtighed i lovgivningen. Udvalget pegede også på det problematiske i, at der er en række love på andre ministerområder, der har betydning for natur- og miljøområdet, som ikke har kunnet inddrages i arbejdet.

Skovforeningen finder, at der er rigtig mange positive overvejelser og forslag i ekspertudvalgets rapport.
Udvalgets hovedanbefalinger er etableringen af 4 tværgående love, der skal anvendes på tværs af 38 sektorlove, der igen er fordelt på 9 hovedområder inden for miljø og fødevarer. I dag er der ca. 100 love og 1400 bekendtgørelser på området. Det vil altså betyde omkring en halvering af antallet af love på miljø og fødevareområdet.

Ny trussel mod skovloven

Selvom ministeren tidligere klart har tilkendegivet at skovloven bliver bevaret, er det en torn i buketten af forslag, når ekspertudvalget foreslår, at skovloven bliver indarbejdet som en del af en ny natur- og biodiversitetslov. Det forslag er vi ikke enige i.

Vi mener, at skovloven fortsat bør bevares som en selvstændig sektorlov. Dette er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde fokus på den afvejning, der skal være mellem skovbruget som et erhverv, der producere træ og andre produkter samt naturværdier og at disse forskellige hensyn skal varetages i en forenet produktion på de samme arealer.

Dette er et ganske unikt kendetegn for skovdriften i Danmark, hvorfor en indarbejdelse af samtlige skovlovens bestemmelser i en natur- og biodiversitetslov eller en opsplitning af skovloven under flere love vil føre til, at fokus fjernes fra den forenede produktion. Til skade for erhvervet, skovnaturen og skovens gæster.

Vi vil derfor fortsat arbejde for, at skovloven bevares som en selvstændig sektorlov.

Øget retssikkerhed

Ekspertudvalget kom også med nogle interessante synspunkter på de mangeårige diskussioner om overimplementering af bl.a. minimumskrav i EU-reglerne.

Udvalget fastholder legalitetsprincippet, der er et retsprincip, der indebærer, at myndighedsbeslutninger, som griber ind i menneskers frihed og rettigheder, altid skal have hjemmel i en lov. Udmøntningen af sådanne bestemmelser kan derfor efter ekspertudvalgets opfattelse ikke blot indeholdes i en bemærkning i loven om, at ministeren efterfølgende kan fastsætte yderligere regler på området.

Udvalget konkluderer derfor, at såfremt Folketinget måtte ønske at gå længere i gennemførelsen end minimumskravene i en EU-regulering kræver, skal dette direkte fremgå af bemærkningerne i forbindelse med Folketingets behandling af det lovforslag, der skal gennemføre reglerne.

Det anser Skovforeningen for en meget vigtig tilkendegivelse og vil forhåbentlig kunne være medvirkende til, at vi i fremtiden kan undgå mange diskussioner om overimplementering af EU-regler i dansk lovgivning.

Vi vil nu gennemgå udvalgets anbefalinger i detaljer og herefter fremsende vores bemærkninger til ministeren. Vi vil søge at påvirke de politiske beslutninger, som tages på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger. Det er vigtige beslutninger, der vil påvirke skovenes vilkår og muligheder i årtier.