Ministerråd bør styrke Nordens bioøkonomi

Dansk Skovforening anbefaler Nordisk Ministerråd at styrke bioøkonomien, efter rådet har bedt organisationer give input til målsætninger og politiske prioriteringer indenfor bl.a. skovsektoren for perioden 2025-2030. Her bliver nye biogene produkter og værdikæder afgørende, svarer vi bl.a.

Træfibre kan blandt andet anvendes til tøj. Her anvendt sammen med genanvendt bomuld under brandet Once more®. Foto: Tanja Blindbæk Olsen

”Vores træressource er værdifuld, og den skal anvendes intelligent, så den får størst gavn for både skovejere og samfundet. Derfor skal der fokus på skovens rolle i bioøkonomien.”

Sådan skriver Dansk Skovforening og de Nordiske Skovejerorganisationers Forbund (NSF) i et fælles svar til Nordisk Ministerråd. Rådet har nemlig ønsket en række input til, hvordan det kan fremme en bæredygtig forvaltning og brug af naturressourcer i Norden.

Vejen til grøn omstilling i Norden

Det er afgørende at styrke bioøkonomien, så vi udnytter skovens ressourcer optimalt og undgår ressourcespild. Ved at udnytte træprodukterne intelligent kan vi gå fra at bruge fossile ressourcer og i stedet tænke i fornybare løsninger og produkter. Træbaserede materialer kan nemlig erstatte syntetiske materialer.

Nordisk Ministerråd bør derfor arbejde for at optimere udnyttelsen af træressourcen – både til helt nye formål i højværdiprodukter, til eksisterende produkter samt til energi. Træfibre kan blandt andet anvendes til tøj, og det er et godt eksempel en allerede kendt teknologi, som med fordel kunne skaleres op.

Samtidig skal vi styrke cirkulære anvendelser og forlænge levetiden af de ressourcer, der allerede er i brug. Det bliver nødvendigt i takt med, at økonomien og befolkningstallet vokser, og efterspørgslen på materialer stiger.

I vores svar til Nordisk Ministerråd understreger vi derfor, at det er vigtigt at udvikle nye produkter og skabe nye værdikæder for biogene materialer. Det vil i første omgang kræve, at man gennemfører en række tiltag, der skal demonstrere fremtidige anvendelser af træbiomasse, da det vil inspirere til udvikling af fremtidens bioøkonomi.

Hvis rådet kan være med til at udvikle bæredygtige og biobaserede forretningsmodeller i den del af skovsektoren, hvor den primære produktion foregår, vil det ligeledes tilgodese lokale industrier samt styrke økonomi og konkurrenceevne i de områder, der ligger uden for byerne.

Verdensmestre i bæredygtighed

Visionen for Nordisk Ministerråd er, at Norden i 2030 skal være verdens mest bæredygtige region, hvor strategiske dagsordner som grøn omstilling, konkurrenceevne og social bæredygtighed er prioriteret og integreret i samfundet. Og så skal Norden skal gøres mere robust, så vi bedre kan modstå kommende kriser, der kan udfordre vores fælles ressource- og geopolitik.

De nordiske skovejere kan og vil bidrage til løsninger på mange af de udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi skaber en konkurrencedygtig bioøkonomi, og ikke sætter unødige begrænsninger for anvendelsen af træbiomassen – herunder for skovdriftens restprodukter. 

Processen med at udvikle en ny nordisk strategi løber frem til foråret næste år. Et samarbejdsprogram for alle nordiske lande vil herefter blive besluttet på Nordisk ministermøde i juni 2024. I NSF ønsker vi i den forbindelse at styrke forholdet til Nordisk Ministerråd for at sætte fokus på de nordiske skovejeres centrale rolle på vejen mod et bæredygtigt samfund.