Europæiske skovejere er sikret handlefrihed ved afsætning af træ i ny vejledning

På trods af alle tegn på det modsatte er skovejernes handlefrihed i forbindelse med afsætning af træ sikret i ny vejledning fra EU-kommissionen

 

I forbindelse med EU-kommissionens handleplaner har det været forsøgt at styre hvordan træprodukter skal anvendes. Vores europæiske skovejerorganisation CEPF, som Dansk Skovforening er bidragsyder til, har kæmpet hårdt for at undgå en begrænsning i skovejerens handlefrihed, når træet skal afsættes.

Det er heldigvis i sidste øjeblik lykkes at undgå, at sådanne krav om centralstyring af træets afsætning og anvendelse er blevet indarbejdet direkte i EU lovgivningen.

Vejledning om optimal udnyttelse af træressourcen

I stedet har EU kommissionen i forbindelse med dens handleplan for cirkulær økonomi i slutningen af 2018 offentliggjort en ny vejledning til afsætning af træ.

Vejledningen har en markedsbaseret tilgang til ressourceeffektivitet og til hvordan flersidig anvendelse af træ kan udbredes og støttes. Vejledningen er ikke-juridisk bindende, og er bygget op omkring 5 grundprincipper, der skal sikre optimal udnyttelse af træet:

  1. Bæredygtighed
  2. Ressource effektivitet
  3. Cirkularitet
  4. Nye produkter og markeder
  5. Nærhedsprincippet

Der er ligeledes en eksempelsamling, der illustrerer principperne.

Det politiske arbejde bag vejledningen

Den europæiske skovejerforening CEPF, har tidligt i processen været proaktivt opsøgende overfor EU Kommissionen. CEPF har blandt andet vejledt Kommissionen omkring de faktiske, tekniske og logistiske forhold i skovene og i træsektorerne. Arbejdet har sikret et slutprodukt, der er både realistisk i sine antagelser og anvendeligt for praktikere. Det er helt afgørende, at vejledningen bibeholder skovejerens frie afsætningsmuligheder for træ.

EU Kommissionen fastslår nu i den nye vejledning, at ”nærhedsprincippet” bør have forrang forud for krav om  hvilke dele og dimensioner af træer, der må anvendes til hvad.

Det betyder at træs bæredygtighed og mest ressourceeffektive anvendelse fortsat skal bedømmes ud fra særlige lokale skovdyrkningsforhold og afsætningsmuligheder.

Download

Hent og læs CEPF’s to udtalelser og selve vejledningen fra EU-Kommissionen: