Forslag om nyt bæredygtighedskrav for små varmeværker

I sidste uge deltog Dansk Skovforening sammen med andre skovbrugsaktører i et møde med Energistyrelsen. Formålet var at evaluere de lovbestemte bæredygtighedskrav for træbiomassen. Krav, som også bør gælde landets mindste værker, lyder et nyt forslag.

Tynding af birk i Stavshede Plantage ved Lunderskov giver et flisprodukt, som følger de lovbestemte bæredygtighedskriterier for træbiomasse. Foto: Søren Fodgaard

De mindste varmeværker skal leve op til de samme krav for bæredygtig træbiomasse som de store værker.

Sådan lød forslaget fra et samlet skovbrug, da Dansk Skovforening sammen med de andre skovbrugsmedlemmer af Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse deltog i et interessentmøde med Energistyrelsen d. 22. august.

Mødets overordnede formål var at evaluere de lovbestemte bæredygtighedskriterier for biobrændsler. En evaluering, der som led i en politisk aftale fra 2020 skal munde ud i et politisk beslutningsoplæg om eventuelle ændringer af kriterierne – herunder implementering af de nye krav, som EU’s direktiv om vedvarende energi stiller til produktionen af biomasse.

Frivillig brancheaftale gik forrest
Allerede inden biomassekravene blev til lov, indgik skovbruget i 2016 en frivillig brancheaftale med Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, som skulle sikre, at biomasse fra danske skove bliver produceret efter en række bærdygtighedskriterier.

Det overordnede afsæt for skovbruget på interessentmødet var derfor, at der siden den frivillige brancheaftale har været en positiv udvikling i den danske produktion af træbiomasse, der tager hensyn til både miljø, natur, klima og arbejdsmiljø. Det har affødt en bedre forståelse for forholdet mellem beskyttelse og benyttelse af skovens ressourcer. Den frivillige brancheaftale indførte en praksis for screening af skovarealer inden hugst, hvor man kortlægger og tager hensyn til skovens naturværdier. Det har de nye lovgivningsmæssige krav ikke ændret markant på.

Med den frivillige brancheaftale har både skovbruget og energisektoren vist ansvar og rettidig omhu. Det har samtidigt ført til en øget bevidsthed om, hvor træbiomassen kommer fra og hvordan den udnyttes.

Skærpede lovkrav
Brancheaftalen er siden blevet til lovgivning med skærpede krav, hvilket branchen har imødekommet positivt. Det afspejler sig blandt andet i udviklingen af certificerede arealer og en stigning i antallet af certificerede biomasseproducenter og -entreprenører.

I denne sammenhæng kom skovbruget blandt andet med forslag om, at bæredygtighedskravene bør omfatte anlæg helt ned til 1 MW for yderligere at reducere muligheden for at afsætte biomasse, som man ikke kan dokumentere bæredygtigheden af. Samtidig bør der laves en enkel vejledning med fokus på produktion af træbiomasse. Vejledningen skal gøre det let og forståeligt for danske aktører at følge biomassehåndbogen.

Der var en konstruktiv og positiv stemning på mødet, hvor Energistyrelsen bad om at få tilsendt så meget data og så mange input som muligt. Partnerskabets skovbrugsdel indsender et samlet svarnotat snarest, og vi vil løbende fastholde den gode dialog med styrelsen.

Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse

Partnerskabet består af følgende medlemmer fra den danske skovbrugssektor, der arbejder for en bæredygtig anvendelse af dansk træ til energiformål:

  • Dansk Skovforening
  • HedeDanmark
  • Skovdyrkerne

Partnerskabet arbejder på at bringe faglig evidens ind i debatten om træ til energi, og står blandt andet bag bestilling af faglige rapporter fra forskerverdenen.

En række associeret partnere i forsyningskæden er også tilknyttet partnerskabet:

  • Danske Maskinstationer og Entreprenører
  • Dansk Fjernvarme
  • HOFOR
  • Ørsted