Ændringer af skovlov er fortsat fornuftigt

Altinget.dk skrev på sin hjemmeside den 10. april, at regeringen dropper planer om ny skovlov. Vi mener fortsat at det er fornuftigt at se på ændringer af loven.

Udmeldingen om at der ikke bliver ændret i skovloven inden valget er blevet tolket som et signal om en stor ændring i Regeringens skovpolitik. Men er det tilfældet?

Ændring af skovloven er ikke aflyst, men udskudt

Traditionelt er skovloven kun blevet ændret med mange års mellemrum. Tendensen gennem de seneste 15-20 år har dog være hyppigere ændringer, der dog ofte kun har omfattet mindre elementer.

Reglerne om byggeri i fredskov har altid været administreret restriktivt, dog med en opblødning i 2004, hvor der – under visse betingelser – blev lempet i mulighederne for etablering af mindre arbejdsskure, byggeri af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende byggeri.

I 2016 bebudede Venstre-regeringen, at de havde til hensigt at liberalisere skovlovens byggebestemmelser, så der kunne skabes mulighed for flere aktiviteter i skovene.

Regeringen havde imidlertid udarbejdelsen af et nationalt skovprogram i støbeskeen, og regeringen ville derfor afvente en revision af skovloven til det var på plads. Skovprogrammet lå færdigt i efteråret 2018, og Miljø- og Fødevareministeriet oplyste, at forhandlingerne om en ny skovlov ville begynde i 2019.

Desværre er planen nu udskudt, idet Regeringen har erkendt, at en revision af skovloven ikke kan nås på denne side af Folketingsvalget.

Men reelt har regeringens udskydelse ikke ændret forholdene eller forudsætningerne.

Behov for at ændrede byggeribestemmelser

Dansk Skovforening er ikke fortaler for meget liberale byggebestemmelser i skovene, men der kan være et behov for byggeri, der kan tilgodese lokale ønsker, som bør kunne imødekommes inden for skovlovens rammer.

Men mange organisationer ser altid et sådant ønske som et skræmmebillede om stærkt øget byggeaktivitet i skovene. Det er ikke det vi ønsker.

Dansk Skovforening finder det helt naturligt at lempe betingelserne for byggeri i skovene. Den udvikling er helt i takt med de stadig større krav, der stilles til anvendelsen af skovene til flere forskellige formål. Samtidig kan det være med til at give et løft i den bæredygtige skovdrift med mulighed for nye indtægtsmuligheder for de skovejere, der ønsker at udbyde flere friluftsaktiviteter. En balance som er til gavn for både skovejerne og skovens brugere.

Vi mener det er muligt at finde et realistisk kompromis, der kan fjerne natur- og friluftsorganisationernes skræmmebillede og samtidig være medvirkende til at tilgodese lokale behov.