Det skal være lettere for ejerne at værne om fortidsminderne

Skovforeningen vil i efteråret 2016 arbejde for, at skovejerne får bedre betingelser for at tage hensyn til fortidsminder. Vi vil særligt koncentrere os om synlighedskriteriet og de tætliggende fortidsminder.

Skovforeningen vil henover efteråret arbejde for, at skovejerne får bedre betingelser, når de skal tage hensyn til fortidsminderne på deres ejendom. Der er særligt to steder, hvor vi vil kunne gøre en mærkbar forskel for ejerne. Dem vil vi koncentrere os om. Det drejer sig om synlighedskriteriet og de tætliggende fortidsminder.

Hvornår er et fortidsminde synligt?

Fortidsminder i skov er ofte mindre synlige end de fortidsminder, der stadig eksisterer, på fx landbrugsjord. De fleste er registrerede og tinglyste, men denne registrering kan være upræcis. Ikke desto mindre er ejeren forpligtet til at beskytte fortidsminderne mod fysisk skade.

Loven skelner mellem synlige og ikke synlige fortidsminder, hvor synlige fortidsminder er beskyttede umiddelbart, medens ikke-synlige fortidsminder først er beskyttede, når ejeren har fået meddelelse om deres eksistens og placering. Om et fortidsminde er synligt eller ej vil afhænge af en faglig vurdering fra en arkæolog. Det er her uden betydning, om ejeren, eller dennes ansatte eller entreprenører, er i stand til at erkende fortidsmindet selv.

Der kan være situationer, hvor fortidsminderne er så ukarakteristiske, at de kan være svære eller næsten umulige at erkende i terrænet for en ejer, og hvor ejeren derfor fortsætter med at håndtere det pågældende stykke jord, som om det ikke var en del af et beskyttet fortidsminde.

Skovforeningen har drøftet dette problem med Slots- & Kulturstyrelsen, som holder fast i, at loven skal holdes, selvom fortidsminderne kan være svære at se. Vi er enige i, at loven skal holdes, men der må være rimelighed i kravet om synlighed.

Skovforeningen vil arbejde for at få ændret ”synlighedskriteriet” i museumsloven til, at ejer skal have rimelig mulighed for at erkende, at der er tale om et beskyttet fortidsminde. Det bør ikke være nok, at et fortidsminde kan erkendes af en faglig ekspert (arkæolog).

De tætliggende fortidsminder i skov

På et møde i foråret udtrykte styrelsen, at de ville gå ind i en særlig dialog med de ejere, der har mange tætliggende fortidsminder i skov. De anerkendte de problemer, der var forbundet med at have almindelig skovdrift i et område, hvor fortidsminderne ligger så tæt, at det er næsten umuligt at komme frem med skovningsmaskiner.

Skovforeningen vil holde styrelsen fast på denne udmelding. Det bør være en pligt for styrelsen i dens forvaltning af museumsloven at tage hensyn til de særlige vanskeligheder, der gælder for tætliggende fortidsminder i skov. Det kan være gennem særlige aftaler eller en mere fleksibel administration.

Ny vejledning til ejere og entreprenører

Skovforeningen har netop udsendt en vejledning om fortidsminder. Er du medlem af foreningen, kan du hente den på hjemmesiden. Den er rettet til både skoveejere og entreprenører og giver nogle praktiske råd til, hvordan man undgår skader på fortidsminderne.

Vi anbefaler, at du lægger den videre til ansatte og entreprenører, og at du lader den indgå i din due diligence ordning under EU’s Tømmerforordning.