Kulturministeren vil give digebeskyttelsen et serviceeftersyn

Dansk Skovforening ønsker at en lovændring også kommer til at forbedre ejernes retsstilling i tilfælde af andres overtrædelse af digebekyttelsen.

Ministeren er utilfreds med, at kommunerne ikke – på trods af en ekstra bevillinger – får opdateret det kortgrundlag, som beskyttelsen af digerne er basseret på. Fejlagtige kort kan resultere i urimelige konflikter mellem lodsejere og myndigheder rundt i landets kommuner.

Derfor vil ministeren nu give hele digebeskyttelsen et serviceeftersyn og bl.a. se på om arbejdsdelingen mellem kommunerne og Slots- og Kulturstyrelsen skal ændres.

Vi er enige med ministeren i, at et klart og tydeligt kortgrundlag er en forudsætning for beskyttelsen og en rimelig administration af beskyttelsesbestemmelserne.

Skovejernes retsstilling skal forbedre

Men Dansk Skovforening ønsker ved samme lejlighed at få løst det problem, hvor tredjemand (og det kunne fx. være en nabo til en skov) ødelægger et dige, der ligger på skovens areal fx ved at gennembryde dette for at skaffe sig en let adgang til skoven og hvor påbuddet om reetablering i dag rettes mod ejeren. Det kunne også være i tilfælde hvor mountainbikeryttere, der ulovligt kører over et beskyttet dige og dermed ødelægger det.

Ejerens retsstilling i sådanne situationer er ringere end hvis der var tale om et fredet fortidsminde. Her vil en ejer eller en eventuel bruger nemlig ikke blive mødt med et økonomisk krav om retablering, så længe de kan godtgøre, at beskadigelsen ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra deres side.

Ejerens retsstilling ved beskyttede – men ikke fredede diger – er således uacceptabel: Såfremt en ejer ikke kan bebrejdes noget, bør en offentlig styrelse ikke kunne rette et økonomisk krav mod ejeren.