Fremskridt for skovejerne i forvaltningen af fortidsminder

Efter møder med ministeren og styrelsen ser vi en positiv udvikling på flere områder for ejerne.

Der er tre emner, der giver særlige udfordringer for skovejerne i forvaltningen af fortidsminder, nemlig synligheden, hvor tæt de ligger og muligheden for efterprøvelse af registrerede fortidsminder. Dem har vi drøftet med både ministeren og Slots- og Kulturstyrelsen i løbet af foråret, og vi har opnået konstruktive fremskridt på flere områder.

Synligheden

Vi har fået præciseret, at det ikke er nok, at et fortidsminde kan erkendes af en arkæolog, for at det er beskyttet. En lægmand skal også med rimelig mulighed kunne se, at der er tale om et fortidsminde.

Imidlertid slog styrelsen fast, at registrerede fortidsminder pr. definition er synlige, hvis de vel at mærke falder ind under listen i lovens Bilag 1, kapitel 1. Som fx gravhøje. Årsagen er, at ejeren altid kan kontakte styrelsen og få udpeget fortidsmindet på ejendommen. Så hvis du som ejer er i tvivl, anbefaler vi, at du følger denne opfordring.

Styrelsen vil sørge for, at denne adgang til udpegning kommer til at fremgå af deres vejledning om tilsyn med fortidsminder.

Tætliggende fortidsminder

Nogle ejere er særligt udfordrede af, at deres ejendom har mange og tætliggende fortidsminder. Det kan gøre det vanskeligt at dyrke skoven. Selvom styrelsen er forstående overfor ejernes situation, gør de det klart, at de i henhold til gældende praksis ikke kan lempe på beskyttelsen for at tilgodese driften af skovene og ejernes økonomiske interesser.

Vi mødtes efterfølgende med ministeren, som gav os en lille åbning mod større fleksibilitet i særlige tilfælde. Den arbejder vi videre med.

Efterprøvelse af registrerede fortidsminder

Ind i mellem kan der opstå berettiget tvivl om, hvorvidt man reelt står overfor et fortidsminde. Også selvom det er registreret. Det kan være, at man husker en tid, hvor der ikke lå en gravhøj på dette sted. Nogle ejere har oplevet, at styrelsen har været utilbøjelig til at komme ud og efterprøve, om der er tale om et fortidsminde.

Styrelsen har lovet, at de vil være mere imødekommende overfor henvendelser fra ejere om kontrol af rigtigheden af en registrering. Det er vi i Skovforeningen meget glade for, da det giver ejerne en større retssikkerhed. Det bemærkes dog, at der skal være tale om rimelig tvivl. Har du dokumentation, står du bedre med din sag.

Ønsker du som ejer at benytte dig af denne mulighed, er du meget velkommen til at kontakte Skovforeningen inden, så du kan få vurderet din sag, inden du henvender dig til styrelsen. Vi hører også gerne fra ejere, som allerede har fået foretaget efterprøvelser af fortidsminder, så vi kan følge udviklingen i praksis.