Udvalgsrapporten om stormfald

Udvalget foreslår gode og fornuftige ændringer i ordningen. Dog er der plads til forbedringer.

Skovforeningen bemærkninger til den samlede rapport kan læses i dette notat Åbn PDF dokument (PDF-fil).

Skovforeningen har anmodet ministeren om et møde, hvorunder vi bl.a. vil påpege nødvendigheden af en hurtig gennemførelse af ændringerne, så disse kan træde i kraft førend næste storm er en realitet.

Nedenfor gengives enkelte hovedpunkter i udvalgets forslag.

Forslag om ændring i definition og afgrænsning

Udvalget foreslår en ændring i definitionen og afgrænsningen af stormfald med en samtidig anvendelse af moderne teknologier til hurtigt at kunne afgrænse stormfaldet og fastslå stormfaldsmængderne. Det sidste er der et udtalt behov for, idet skovejerne hurtigt kan få viden om, hvorvidt ordningen aktiveres eller ej.

Der erklæres stormfald når ét af følgende krav er opfyldt:

  1. Mere end et års normalhugst er faldet i en landsdel, og ordningen aktiveres herefter kun i denne landsdel.
  2. Mere end 1 mill. m3 stormfældet træ på landsplan (hele landet omfattes af ordningen).

Forslag til forenklinger af ordningen

  • Spredt fald udgår af ordningen, men da spredt fald i rødgran og sitkagran aldrig har været en del af ordningen, og da det har vist sig at være vanskelig at administrere spredt fald for såvel ejere som myndigheder, er forslaget logisk.
  • Udvalget foreslår generelt et plantetal på 4.000 planter pr. ha, og at 50% af de robuste træarter skal være hjemmehørende. Dette foreslår Skovforeningen for nåletræ ændret til henholdsvis 3.000 planter og 25% af de robuste arter som hjemmehørende.
  • Det foreslås, at der i fremtiden kun stilles krav til tilskudsarealet og således ikke krav til skoven som helhed.
  • Mindstearealet for det enkelte stormramte areal hæves fra 0,2 til 0,5 ha ligesom der sker begrænsninger i antallet af mulige etaper og disses tidsmæssige færdiggørelse. Forslaget er alene administrativt begrundet.
  • Der foreslås i fremtiden kun af være én tilskudsudbetaling, hvilket betyder, at oprydningstilskuddet udbetales sammen med tilplantningstilskuddet.
  • Ordningen åbnes for nye skovejere, der erhverver en skov i forbindelse med et generationsskifte, men der kommer dog ikke en fuldstændig åbning for at alle skovejere kan tilmelde sig ordningen.
  • Kravet om opretholdelse af basisforsikringen i 15 år efter sidste tilskudsudbetaling bortfalder.