Skatteministeriet øger både usikkerheden og omkostningerne ved generationsskifter

Dansk Skovforening efterlyser retningslinjer for vurdering af ejendomsværdien som anvendes ved generationsskifter. Der er nye retningslinjer for anvendelse af +/- 15% reglen som medfører usikkerhed ved glidende generationsskifte. Læs lederen fra Skoven 6-7, 2020.

Der er ikke fastlagt regler for beregning af ejendomsværdien som anvendes ved generationsskifter. Nu er der også lagt op til at +/-15 procentreglen heller ikke kan anvendes.

Der er ikke fastlagt regler for beregning af ejendomsværdien som anvendes ved generationsskifter. Nu er der også lagt op til at +/-15 procentreglen heller ikke kan anvendes.

I den nye vurderingslov fra 2017 blev det besluttet at der ikke længere skal laves en ejendomsværdi for land- og skovbrugsejendomme. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget fik Dansk Skovforening lovning på, at principperne for fastsættelse af ejendomsværdien, der fremover kun skal anvendes i forbindelse med generationsskifter, ville blive fastlagt i et nyt værdiansættelsescirkulære.

Vi har gentagne gange siden 2017 forsøgt at få en dialog med myndighederne om arbejdet med værdiansættelsescirkulæret – dog desværre uden held.

Nu har Skatteministeriet fremlagt et udkast til værdiansættelsescirkulære, som på trods af de tidligere givne løfter absolut ikke indeholder retningslinjer for vurderingen af ejendomsværdien. De henviser her blot til vurderingsloven, så det er reelt en cirkelslutning uden indhold.

Vi har i vores høringssvar pointeret det retssikkerhedsmæssige problem, som de manglende retningslinjer skaber for ejere af skov- og landbrugsejendomme.

Ophævelse af +/- 15 procentreglen

Ikke nok med at der ikke fastlægges retningslinjer for fastsættelse af ejendomsværdien. Samtidig har Skattestyrelsen udsendt retningslinjer for anvendelsen af +/- 15 procentreglen. Denne regel kan nu ikke længere anvendes i forbindelse med generationsskifte, hvis en ejer har fået værdiansat sin ejendom af en sagkyndig vurderingsmand på baggrund af ”særlige forhold på ejendommen”.

Vi mener at Skattestyrelsen bl.a. fortolker en Højesteretsdom forkert. Den dom Skattestyrelsen henviser til vedrører værdiansættelsen af fast ejendom ved boudlæg og vedrører ikke værdiansættelsen på gaveområdet. På gaveområdet er der nemlig ikke som i boafgiftsloven en tilsvarende bestemmelse om en sagkyndig vurdering.

Det betyder at Skattestyrelsen stort set altid vil kunne tilsidesætte anvendelsen af +/-15%-reglen – også i forbindelse med gaveoverdragelser – med henvisning til at der foreligger særlige omstændigheder. Dette har ikke tidligere været indeholdt i reglerne.

Da en sådan vurdering kun er gældende indtil næste offentlige vurdering foreligger, kan der især ved glidende generationsskifter kræves flere indhentede vurderinger med store og uforudsigelige økonomiske konsekvenser i generationsskifteforløbet.

Det er en voldsom administrativ stramning af gældende praksis særlig for gaveoverdragelser, og det umuliggør beregning af de økonomiske konsekvenser af et generationsskifte.

Vi vil politisk søge forståelse for, at der er behov for at udskyde ikrafttrædelsen af nye regler og i den forbindelse forsøge at få ændret de urimeligheder, der desværre ligger indbygget i udkastet fra ministeriet. Det er problematisk og retssikkerhedsmæssigt uholdbart at skovejere nu også skal leve med så betydelige usikkerheder.