Sommerens tørke har ramt skovene hårdt

Kombinationen af lave nedbørsmængder og høje sommertemperaturer i perioden maj til juli har været hård ved skovtræerne. Mange træer i nyplantede kulturer – både i skovrejsningsprojekter og i skovkulturer – er gået ud. Flere steder er kulturerne så hårdt ramt at de skal genplantes.
Vi skønner at mere end 5 millioner planter er døde.

Skader på kulturtræer er meget synlige og kan medføre meromkostninger til anlæg og pleje. Men der kan senere vise sig skader på ældre træer som har større økonomisk betydning.

Omfanget af skader undersøges

Vi har opfordret skovejerne til at indsende observationer af tørkeskaderne. Vi har modtaget mange beskrivelser og fotos af udgåede kulturer, tyndløvede, døende og døde træer samt observationer af skader på veddet på ældre træer.

Der er store variationer landet over, men både skove på lette og gode skovjorder er ramt af tørken.

Vi vil nu i samarbejde med skovforskerne på Københavns Universitet kortlægge og opgøre omfanget af skaderne. Københavns Universitet vil:

  • vurdere omfanget af tørkens konsekvenser for nyplantningerne
  • vurdere tørkens indflydelse på træernes tilvækst og de økonomiske konsekvenser
  • beskrive tørkens indflydelse på vedkvaliteten og de økonomiske konsekvenser, samt
  • vurdere øvrige forhold,  bl.a. svampes og insekters øgede påvirkning af de svækkede træer.

Resultaterne af undersøgelsen af skaderne vil være klar i efteråret 2018. Vi er meget tilfredse med at både de umiddelbart konstaterbare skader samt de skader, der rækker ud i fremtiden, nu vil blive dokumenterede.

Konsekvenser mange år frem

Fagfolk er særligt bekymrede for at skader på de lidt ældre bevoksninger først vil kunne konstateres efter flere år. Det kan fx dreje sig om nedsat kvalitet af veddet i form af misfarvninger, indre stammerevner, insekters og svampes øgede påvirkning af de svækkede træer. Det er skader som kan betyde, at veddet ikke kan anvendes og sælges til møbelfremstilling eller bygningstræ.

De langsigtede virkninger kan let vise sig at have en større økonomisk betydning for skovene end de umiddelbart synlige skader i de unge kulturer. Derfor kan vi endnu ikke opgøre det samlede økonomiske tab som følge af tørken.

Se på skovbrugets vilkår

Vi har gjort Miljø- og fødevareministeren og Skatteministeren opmærksom på at effekterne af tørken medfører et behov for at se på og tilpasse erhvervets rammevilkår.

Der vil altid være en almindelig erhvervsrisiko ved skovdrift og dermed ekstraordinære omkostninger, som skovejerne selv må bære i en tørkesituation. Men ligesom for ekstreme stormfald kan ekstrem tørke betyde varige ændringer i erhvervets forhold.

Vi er derfor glade for at Miljø- og Fødevareministeren har udvist forståelse for skovbrugets situation. Ministeren har lovet at se på sagen når vi kan levere et samlet overblik over skaderne sammen med forslag til eventuelle politiske initiativer om ændrede rammevilkår.