Klimarådet ønsker strategi for brug af biomasse

Klimarådets statusrapport har i år fokus på regulering af biomasse og anbefaler en strategi for dens anvendelse i Danmark. Dansk Skovforening støtter en sådan strategi, der kan være med til at belyse skovenes potentiale, men advarer mod at spænde ben for nye udviklinger i markedet.

Foto: Colourbox

Torsdag udkom Klimarådets årlige statusrapport.

Her anbefaler rådet, at der udarbejdes en samlet strategi for at nedtrappe og prioritere Danmarks forbrug af biomasse. Strategien bør ifølge Klimarådet have et langsigtet perspektiv og tage hensyn til, at både skovrejsning og CCS (Carbon Capture and Storage) med biomasse (BECCS) er vigtige redskaber til at skabe negative udledninger, der er nødvendige for at nå de langsigtede klimamål.

Hos Dansk Skovforening hilser vi en strategi velkommen, da den kan være med til at understrege skovenes potentiale.

Derfor mener vi, at en sådan strategi bør indeholde tiltag og perspektiver om øget skovrejsning, optimering af skovdyrkningen samt udvikling af nye produkter indenfor bioøkonomien. Vi understreger også vigtigheden af, at strategien ikke alene fokuserer på afbrænding af biomasse, men at fremtidige anvendelser som netop BECSS også får en plads.

Behov for biomasse

Biomasse er en vigtig komponent i den grønne omstilling. Samtidig er det også en ressource, der vil være større knaphed på i fremtiden. Biomassen skal nemlig tilgodese behov inden for både produktion, klimatilpasning og biodiversitet. Derfor er der behov for at prioritere anvendelsen af biomassen til forskellige formål, skriver Klimarådet.

Dermed læner de sig op ad Det Europæiske Miljøagenturs rapport fra 2023, der netop slog slog fast, at efterspørgslen på biomasse i EU i fremtiden stiger i takt med et større behov for at håndtere klima- og biodiversitetskrisen.

En afgift er unødvendig

Danmark har i dag et højt forbrug af biomasse, hvoraf en stor del er importeret. Det er problematisk mener Klimarådet, der ligeledes påpeger, at afbrænding af biomasse generelt ikke kan betragtes som klimaneutralt.

Ifølge Klimarådet skyldes vores forholdsvise høje forbrug blandt andet, at prisen på biomasse ikke afspejler klimapåvirkningen ved at fælde og brænde biomasse. Der er ingen afgift eller anden prissætning på CO2-optag og -udledning i LULUCF-sektoren i EU eller Danmark. Og ifølge Klimarådet betyder denne mangel på prissætning, at det i dag – i forhold til klimapåvirkningen – er for billigt at bruge biomasse fra europæiske skove. De mener derfor, at der er behov for en afgift, som afspejler biomassens  klimaeffekt.

Dansk Skovforening er uenige i, at en afgift er nødvendig.

Dels har bæredygtigt produceret biomasse betydet et markant fald i energisektorens CO2-udledning i skiftet væk fra fossile brændsler, og dels forventes biomasseforbruget at falde betydeligt frem mod 2040 og 2050 i takt med udbygningen af andre vedvarende energiformer. Dertil påvirker arbejdet med EU’s Grønne Pagt i stadigt stigende grad reguleringen af biomasse og dens anvendelse.

Vi mener derfor, at man bør afvente en stillingtagen til en eventuel afgift indtil den samlede regulering er trådt i kraft.

Klimarådets bud på en biomassestrategi 

Klimarådets anbefaler at en strategi for biomassen har følgende indhold:

  1. Fremtidigt biomasseforbrug
  2. Effekter på arealer og biodiversitet
  3. Prioritering af biomasse
  4. Ingen stigning i biomasse til energiformål.
    Konvertering væk fra naturgas i varmesektoren bør ikke føre til øget biomasseforbrug
  5. Indregning af klimaeffekten
  6. Power-to-X og negative udledninger.
    Strategien bør forholde sig til det fremtidige behov for kulstof fra biomasse