Retningen er fornuftig i ny politisk plan for skovene

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen har fremlagt et nyt skovprogram der er baseret på et skovareal i vækst med sunde skove som kan producere bæredygtigt træ. Det bliver et vigtigt redskab, når politiske forslag fra andre områder risikerer at påvirke skovbruget i en ugunstig retning. Lederen fra Skoven 11, 2018.

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen præsenterer skovprogrammet for formanden for Dansk Skovforening, Niels Revntlow.

Danmarks har fået en ny politisk plan for skovene – Danmarks nationale skovprogram.

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, præsenterede planen på skovkonferencen i oktober. Den bæres af en vision om et skovareal i vækst med sunde og robuste skove, med plads til forskellighed og med gode muligheder for at producere bæredygtigt træ og skabe arbejdspladser.

Skovprogrammet sætter langsigtede mål for en flersidig og bæredygtig udvikling og drift af Danmarks skove, som leverer svaret på mange behov i det moderne samfund. Særlig vigtig er programmets anerkendelse af både nye og eksisterende skoves mulighed for at bidrage væsentligt til den grønne omstilling, til opfyldelsen af FN’s verdensmål og til opfyldelsen af Parisaftalen og det danske mål om en netto nuludledning af CO2 i 2050.

Programmets gode balance mellem produktion, benyttelse og beskyttelse er fastholdt, og aktiv bæredygtig drift af skovene anerkendes som det bærende grundlag. Det indeholder beskrivelser af fremtidens store behov for træressoucen og anerkender skovenes potentiale til at bidrage til klimaløsninger gennem optag og lagring af CO2 og træanvendelse.

Handlingerne er få

Jakob Ellemann-Jensen lagde i sin præsentation ikke skjul på, at programmets handlinger er utilstrækkelige til at nå målene. Alene de allerede vedtagne politiske handlinger er beskrevet. Programmet er en ramme som skal udfyldes af handlinger i de kommende år.

Med udgangspunkt i de mange forslag fra skovenes ejere og skovbrugets praktikere, der blev fremført på skovkredsmøderne og åbne workshops, vil vi præsentere konkrete forslag til politikere og embedsmænd. Den første opgave bliver at få skovenes store potentiale i en klimasammenhæng solidt forankret i regeringens klimaplan.

Skovrådet har fået som særlig opgave at følge udviklingen og løbende komme med råd og ideer til opfølgning. Vi glæder os til at bidrage til at rådet får en aktiv rolle med at levere brugbare anbefalinger til ministeren om at skabe gode vilkår for at eje skov og drive et aktivt skovbrug.

Få, men vigtige ændringer

Programmet ligner i grove træk udkastet fra høringen i foråret. Også dengang udtrykte vi tilfredshed med mange af programmets strategiske pejlemærker. Yderligere understreger programmet at der skal skabes gode vilkår for skovenes produktion:

  • Pejlemærket ”Klare rammevilkår for produktion af træ og andre goder” ændres til ”Gode og klare rammevilkår for bæredygtig produktion af træ og andre goder”.
  • Der er medtaget flere handlinger om forskningen inden for skovbrugsområdet. Fx at der skal leveres forskning, udvikling og praksisnær rådgivning om klimatilpasset frø og plantemateriale, klimatilpassede kultur- og skovdyrkningsmodeller, og om potentialet for at øge optag og lagring af kulstof.

Vigtigt politisk grundlag

Programmet bliver et vigtigt politisk redskab, når politiske forslag og love fra andre områder risikerer at påvirke skovene og skovbruget i en ugunstig retning. Med skovprogrammet ser vi frem til en bedre sammenhæng med andre politikområder så Danmark får en robust og samlet skovpolitik.