Der mangler svar om nabohensyn ved naturnationalparker

Dansk Skovforening har skrevet til Miljø- og Fødevareudvalget for at få klarhed over håndteringen af fx barkbilleangreb i de kommende naturnationalparker med henblik på at beskytte naboejendomme. Vi får fortsat ikke klart svar fra miljøministeren.

Skov angrebet af barkbiller.

Skov angrebet af barkbiller.

Selvom de nye naturnationalparker i første omgang skal etableres på statens arealer, vil etableringen få betydning for skovbruget mere generelt og særligt for de ejendomme, der bliver naboer til naturnationalparkerne.

Det gjorde vi opmærksom på i forbindelse med høringen af lovforslaget, der giver staten lovhjemmel til at etablere de nye naturnationalparker.

Der er øget risiko for spredning ved sygdomsudbrud

Loven foreskriver at naturnationalparkerne skal friholdes for skov- og landbrugsproduktion bortset fra særlige forvaltningstiltag af hensyn til naturen og biodiversiteten. I lovbemærkningerne er der nævnt en række tilfælde, hvor det alligevel er muligt at fælde og fjerne træ, men muligheden for at fælde og fjerne træ fx i forbindelse med angreb af barkborebiller er ikke medtaget. Det kan få vidtrækkende konsekvenser for naboer til naturnationalparker.

Derfor har vi henvendt os til Miljø- og Fødevareudvalget i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget (L229) for at gøre opmærksom på det uafklarede spørgsmål. Udvalget har bedt Miljøministeren om at kommentere vores henvendelse, men desværre giver det ikke svar på spørgsmålet.

Andre forhold der kan få betydning for naboer til naturnationalparkerne er vildtets bevægelsesmønstre, øget pres fra friluftslivet på naboarealer og håndteringen af vandafledning. Vi vil i vores fortsatte arbejde i den nationale følgegruppe forfølge disse forhold, så det ikke bliver problematisk at være nabo til en naturnationalpark.

Rammerne er fortsat for snævre

Derudover mener Dansk Skovforening fortsat at rammerne for etableringen af naturnationalparkerne er for snævre.

Vi er bekymrede for, at det foreliggende forslag bliver for fastlåst i forhold til en standardmodel med urørt skov og introduktion af store græssere (rewilding). Dansk Skovforening mener, det vil være for ensidigt udelukkende at satse på rewilding med store græsser i hegninger, som løsning til at opnå mere biodiversitet. Det er vigtigt, at loven også giver rammer for at afprøve andre løsninger. Særligt problematisk er i den sammenhæng bestemmelsen om, at arealerne der udlægges til naturnationalpark skal friholdes fuldstændig for skov- og landbrugsproduktion.

Men også her fastholder miljøministeren i sit svar, at hun ikke vil give bredere rammer i forhold til at kunne fortsætte en vis skovdrift på arealerne.

Lovforslaget (L229) 2.  behandles torsdag den 27. maj 2021.

Se Dansk Skovforenings henvendelse til Miljø- Og Fødevareudvalget og miljøministerens svar.