Genoptagelse af skattesager ifm. sikkerhedsstillelse

SKAT har udsendt en praksisændring i høring, hvor visse virksomheder vil kunne få genoptaget skatteberegningen ligesom fremtidige sager skal følge Skatterådets fortolkning.

Folketinget vedtog den 9. september 2014 ændringer til virksomhedsskatteloven. Herefter skulle privat gæld med sikkerhed i de aktiver, der ligger i virksomhedsordningen, beskattes som hævet i virksomheden. Skovforeningen argumenterede imod denne ændring, idet der særligt for land- og skovbrugsejendomme er tale om blandet benyttede ejendomme.

SKAT skriver i den juridiske vejledning, at ”Beløbet til beskatning efter denne regel anses for overført uden for den almindelige hæverækkefølge”.

SKAT vil nu ændre denne praksis, da Skatterådet i et bindende svar har givet udtryk for, at ordlyden af lovens § 10, stk. 6 ikke er tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig beskatningshjemmel.

Skatterådet finder derfor, at den naturlige forståelse af ordlyden af denne bestemmelse skal foretages i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 5 (bestemmelserne om hæverækkefølge).

Et beløb svarende til sikkerhedens størrelse skal således ikke beskattes direkte, men anses for en hævning i hæverækkefølgen. Konsekvenserne for beskatningen vil afhænge af den enkelte skatteyders forhold og kan således sagtens føre til en lavere beskatning.

Den nye praksisændring er nu i høring

SKAT har derfor udsendt et udkast til praksisændring i høring, der er i overensstemmelse med Skatterådets bindende svar. Høringsfristen er 8. februar 2016, hvorefter de endelige formuleringer vil blive indarbejdet i den juridiske vejledning.

Som følge heraf vil de skattepligtige, der er blevet beskattet af sikkerhedsstillelser uden om hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens §5 kunne anmode om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26.

Det vil sige at anmodning om genoptagelse skal fremsendes senest 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Skovforeningen vil – når ændringerne i den juridiske vejledning er gennemført – orientere om dette på vores hjemmeside.