Krav om udskiftning af brændeovne ved ejerskifte er på vej

Et aktuelt lovforslag vil kræve, at brændeovne fra før 2003 skal udskiftes ved ejerskifte. Det kan også komme til at gælde ved generationsskifte.

Et nyt lovforslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse skal til politisk behandling den 22. november 2020. Lovforslaget var i høring tidligere i år og gennemføres det, vil det betyde, at hvis du fremover køber bolig med en brændeovn fra før 2003, skal denne skiftes eller nedlægges inden for 12 måneder.

For skovejere med udlejningsboliger kan det blive en ekstra omkostning i forbindelse med generationsskifte afhængig af konstellationen. Kravet gælder ikke for juridiske personer (fx et I/S, ApS eller A/S), men vil gælde personligt ejede boliger.

Juridiske personer kan senere blive omfattet af kravet

Dansk Skovforening indgav høringssvar til lovforslaget i februar. Der er desværre ikke blevet lyttet til indsigelser i forhold til den udvidede bemyndigelse hos ministeren til at kunne ændre på fx fabrikationsår uden politisk behandling. Endvidere er det nævnt i høringsnotatet, at juridiske personer kan blive omfattet senere. Dansk Skovforening har foreslået, at der ydes kompensation fx ved at udvide skrotningsordningen for brændeovne til ovne frem til 2003. Det indgår heller ikke i lovforslaget.

Visse brændeovne er undtaget

Det er hensigten, at masseovne, kakkelovne historiske brændeovne, brændekomfurer opbygget på stedet mv. er undtaget fra ordningen. Brændeovne i fredede bygninger vil ligeledes blive undtaget.

Selskabskonstruktion bestemmer om der skal skiftes brændeovne ved generationsskifte

Udlejningsejendomme kan blive omfattet af krav om, at fyringsanlæg udskiftes eller nedlægges. Det er hensigten, at juridiske personer i udgangspunktet ikke vil blive omfattet i den første udmøntning af reglerne. Sondringen vil således afhænge af, om erhververen af udlejningsejendommene er en juridisk person eller ej.

Kravet om udskiftning eller nedlæggelse forventes ikke at omfatte de situationer, hvor der er tale om ejerskifte i forbindelse med overdragelse til ægtefælle, f.eks. ved uskiftet bo (dødsfald) og skilsmisse. Det samme vil gælde, hvor en medejer af ejendommen får tinglyst adkomst til ejendommen. Det vil altså igen afhænge af, hvem erhververen er. Det er ikke hensigten, at børn/livsarvinger undtages, men at en ægtefælle og medejer undtages. Generationsskifte vil derfor kunne blive omfattet af ordningen.