Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling 2007

Skovforeningen afholder ordinær generalforsamling fredag den 8. juni på Gisselfeld Kloster, Midtsjælland. I år afholdes samtidig et arrangement for ledsagere, nemlig rundvisning i slotsparken.

Dato
Generalforsamlingen afholdes fredag den 8. juni 2007 kl. 10.00.

Sted
Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12, 4690 Haslev. Tlf. 5632 6032. Brug venligst
parkeringspladsen lige nord for slottet.

Tilmelding
Tilmelding til Dansk Skovforenings generalforsamling og ekskursion

Program

09.30 – 10.00 Morgenkaffe og uddeling af stemmesedler.

Generalforsamlingen indledes kl. 10.00 med denne dagsorden i henhold til Skovforeningens vedtægters § 6:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
 5. Honorarer og kontingent.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne for dennes sammensætning.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Udlevering af stemmesedler

Udlevering af stemmesedler finder sted fra kl. 9.30 ved generalforsamlingslokalet. På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til anden person (lovenes §§ 5 og 6). Udlevering af stemmesedler er betinget af, at kontingentet for 2007 er betalt (lovenes § 5). Stemmekort med fuldmagtserklæring er vedlagt denne udsendelse.

Til dagsordenes punkter

Ad. 2. & 3. Den skriftlige beretning og det reviderede regnskab vil inden generalforsamlingens afholdelse blive udsendt til foreningens medlemmer.

Ad. 4. Forslag, der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.

Ad. 5.a. Bestyrelsen foreslår, at honorarerne stiger med 3% og således udgør:

 • Dansk Skovforenings formand 239.000 kr
 • Dansk Skovforenings næstformand 119.500 kr
 • 3. medlem af forretningsudvalget 60.000 kr.

Ad. 5.b. Bestyrelsens forslag til kontingentsats for det næste regnskabsår (2008), se bilag 5.b. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til Skovforeningen stiger med 3%.

Ad. 5.c. Forslag til rabatordning for nye medlemmer af Skovforeningen. Se bilag 5.c.

Ad. 6. I henhold til bestemmelserne i lovene afgår i år efter tur følgende af bestyrelsens medlemmer:

 • 1. Peter Arnold Busck Modtager genvalg
 • 2. Niels Bjerg Modtager genvalg
 • 3. Poul Arne Madsen Modtager genvalg
 • 4. Niels Peter Dalsgård Jensen Modtager genvalg.

Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelsesvalget, og opstillingen kan finde sted senest under generalforsamlingen.

Da mange stemmer afgives i henhold til udstedte fuldmagter, vil det være ønskeligt, at meddelelse om opstillede kandidater indsendes til Skovforeningens sekretariat så tidligt, at kandidaternes navne kan udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingens afholdelse. Vi skal bede om at modtage meddelelse om opstillede kandidater senest 16. maj 2007.

Forud for opstilling af kandidater skal kandidaternes godkendelse være indhentet.

I forbindelse med opstilling af kandidater til de 8 valgte bestyrelsesmedlemmer skal den siddende bestyrelse drage omsorg for, at både skovejere og andre medlemmer samt de forskellige landsdele har mulighed for at blive repræsenteret i bestyrelsen.

Ad. 7. Bestyrelsen foreslår, at foreningen genvælger statsautoriseret revisionsaktieselskab Grant Thornton.

Ledsagerarrangement

For de der har lyst til at opleve Gisselfelds fantastiske park og paradehus mens Skovforeningen holder generalforsamling, arrangerer vi en rundvisning kl. 10.00.

Stig Lauritzen og Greg Korbett (kendt fra TV2-serien ”Haver haves”) vil præsentere parkens historie og arkitektur.
Parken er anlagt op gennem 1800-tallet som en engelsk landskabshave. Den er en af Nordeuropas smukkeste og indeholder mange botaniske sjældenheder og store karpedamme.
Paradehuset er et usædvanligt smukt orangeri som netop har fået Europa Nostra-prisen 2007. Europas Nostra er repræsenterer mere end 230 frivillige organisationer der arbejder for bygningsbevaring over hele Europa.
Rundvisningen varer cirka 1 time, hvorefter man er klar til dagens store ekskursion sammen med deltagerne fra Skovforeningens generalforsamling.