Brug dialog og frivillighed ved stiplanlægning

Kommunerne er myndighed på adgangsområdet og kan samtidig medtage ønsker om nye stier i kommuneplanlægningen. Skovforeningen anbefaler kommunerne at bruge dialog og frivillighed i stiplanlægningen, det giver det bedste resultater.

Adgangen til naturen – herunder til skovene – er fastsat i naturbeskyttelsesloven og giver befolkningen gode muligheder for at komme ud i naturen. Og langt hen ad vejen er den almindelige befolkning tilfredse med de muligheder loven giver.

Adgangen til naturen og muligheden for ture rundt i det danske landskab til fods, på cykel eller til hest er alligevel et emne som står højt på den politiske dagsorden for mange organisationer. De ønsker sig bedre muligheder – særligt bedre stiforbindelser og turmuligheder.

Kommunen som central part i stiplanlægningen

Kommunerne er myndighed på adgangsområdet samtidig med at de i deres kommuneplanlægning kan medtage ønsker om stiplanlægning. Kommunerne er dermed en central part når det handler om stier og adgang til naturen.

Et centralt værktøj til kommunerne i administrationen af adgangsreglerne er adgangsvejledningen, som sætter flere ord på lovens tekst og giver en række konkrete eksempler. Derimod findes der som sådan ingen vejledning fra myndighederne omkring stiplanlægning.

Friluftsrådet har for nyligt udgivet en bog med praktiske råd om etablering af stier (PDF-fil), som primært er henvendt til kommunale planlæggere og andre der ønsker inspiration til planlægning og forvaltning af stier.

Skovforeningen har særligt hæftet sig ved at Friluftsrådet i bogen opfordre til samarbejde og positiv dialog med lodsejerne og tidlig inddragelse af denne, når arbejdet med en ny sti eller en rute skal planlægges. Det vil vi gerne kvittere for og håber inderligt at denne opfordring så også efterleves i praksis.

Friluftsrådet er dog ikke de eneste som har gode råd til kommunerne. Naturfredningsforeningen har ligeledes udgivet en folder om adgangsveje i landskabet (PDF-fil). Skovforeningen har ikke de samme positive roser til denne folder, da den langt hen ad vejen giver udtryk for en vis mistillid til de private lodsejere, ved at opfordre kommunen til at gøre brug af deres store værktøjskasse (ekspropriation, lang sagsbehandling på anmeldelser m.m) i stedet for at opfordre til positiv dialog med lodsejerne.

Dansk Skovforenings anbefaling til kommunerne

Der er mange muligheder for at skabe gode stiforbindelser i landskabet.

Skovforeningen har udarbejdet en række anbefalinger til kommunerne når der opstår ønsker eller behov for at etablere stiforbindelser, der går igennem skov.

  1. Anvende så vidt muligt frivillige aftaler.
  2. Skab tillid tidligt i processen gennem dialog

Huskeliste til frivillige aftaler

Skovforeningen har udarbejdet en huskeliste over elementer som der bør tages stilling for at sikre at de frivillige aftaler kan etableres og blive en succes.

Den endelige placering af stien er selvfølgelig det første som skal på plads og bør foregå i en dialog.

Andre elementer som aftalen bør indeholde er mulighederne for fortsat skovdrift, hvilke færdselsarter der er tilladt og afklaring om evt natfærdsel, afklaring af ansvarsforhold og vedligeholdelse af stien, skiltning og foldere, samt ikke mindst betaling for aftalen og indeholdte misligholdelsesklausuler.

Tillidsskabende foranstaltninger

Kommunen har mange grunde til at vinde tillid hos skovejeren. Gensidig tillid letter samarbejdet, både i etableringen af stien og i den fremtidige drift af denne. Samtidig lettes det fremtidige samarbejde med andre skovejere i lokalområdet når rygtet om et konkret vellykket samarbejde spreder sig.

At samarbejdet går let er det behageligste for alle parter – det sparer tid og penge, det giver bedre presseomtale, og det giver de bedste resultater for friluftslivet i det lange løb.

Nogle gode råd er:

  • Gå altid til lodsejeren før der tages kontakt til pressen
  • Lad vær med at true med ekspropriation
  • Gå oprigtigt efter en frivillig aftale