Skovejerne ønsker bedre oplysning om adgangsregler

Skovejerne ønsker bedre oplysning og formidling af adgangsreglerne. Miljøministeriet afviser imidlertid at bidrage til oplysende kampagner eller nye skilte. Dansk Skovforening arbejder videre med koncepter for bedre oplysning og skiltning i skovene.

Klart budskab fra skovkredsene

Under temaet ”publikumspres i en Corona tid” har der været afholdt skovkredsmøder i alle fire skovkredse.

Her fik skovejerne mulighed for at vende deres erfaringer fra Corona-pandemien, hvor mange har oplevet et meget større publikumspres. Det blev diskuteret, hvilke ønsker skovejerene har til adgangsområdet og hvad Dansk Skovforening særligt skal arbejde for i forhold til den lovgennemgang af adgangsreglerne, som Miljøministeriet har sat i gang til opfølgning af natur- og biodiversitetspakken.

Møde i Fynske Skovkreds.

Stort pres på skovene

Generelt var meldingerne fra medlemmerne, at der under pandemien været en markant stigning i antal besøgende, dog med lokale forskelle. Særligt i skove tæt på byerne har presset været højere gennem hele perioden. Forventningen er, at det her også efter pandemien vil ligge på et højere niveau end før.

Der er kommet mange nye gæster ud i skovene, som ikke er vandt til at færdes i naturen og skovejerne oplever derfor også flere overtrædelser af adgangsreglerne. Mange gæster overholder dog reglerne, men de få der ikke gør skaber frustration hos ejerne og skaber også tit konflikter mellem skovgæsterne.

Ønske: Nye skilte og bedre formidling

Skovejerne ønsker en modernisering af de grønne adgangsskilte og nye og mere moderne måder at kommunikere adgangsreglerne på. Flere ejere har afprøvet deres egne formidlingsmodeller.

Enkelte ejere ønsker også bedre muligheder for at begrænse færdslen på steder, hvor den fx belaster naturen eller skaber konflikter mellem brugere. Der samtidigt behov for at håndtere samfundsudviklingen i forhold til nye former for adgang (el-cykler, droner, trail-løb etc.), og ligesom der kommer mange nye ønsker fra skovgæsterne.

Har taget sagen i egen hånd

Flere skovejere gav eksempler på, hvordan de ved oplysning i lokale og sociale medier havde fået fokus på adgangsreglerne, samt hvordan øget skiltning, fx gennem brug af piktogrammer, har kunnet styre færdslen så alle – både ejer og gæster – får en god oplevelse.

På vores medlemsside kan du finde inspiration til lokal formidling (kræver medlemslogin).

Miljøministeriet afviser ny informationskampagne og skilteordning

Dansk Skovforening har haft dialog med Miljøstyrelsen med ønsker om en ny oplysningskampagne og udvikling af et nyt koncept for oplysning om adgangsreglerne (afløsning til skilteordningen). Miljøstyrelsen har meddelt, at ministeriet ikke aktuelt vil igangsætte yderligere informationskampagner, og der ikke aktuelt er planer om en evt. fortsættelse af ordningen med tilskud til skovskilte, da den eksisterende lagerbeholdning forventes at dække behovet et par år frem.

Drøftelser i Adgangsforum

Trods af afvisningen af at bidrage til bedre oplysning og skiltning har Miljøstyrelsen dog udtrykt forståelse for, at det er behov for at drøfte formidling af god adfærd i naturen. Ministeriet foreslår, at emnet bliver taget op i Adgangsforum, så man i fællesskab kan drøfte problemet og eventuelle løsninger.

Udvikling af nyt oplysnings- og skiltekoncept

Dansk Skovforening vil fortsat forfølge muligheden for at få bedre oplysning om reglerne og et nyt og mere tidssvarende oplysnings- og skiltekoncept. Fx i form af en adgangs-app.

De lokale erfaringer kan være meget værdifulde for vores videre arbejde. Dansk Skovforening efterlyser derfor skovejernes gode erfaringer og eksempler, som vi kan bruge i det videre arbejde. Send gerne beskrivelser og billeder ind til sekretariatet af jeres erfaringer til enten Tanja Blindbæk Olsen, mail: to@skovforeningen.dk eller Astrid Søborg, mail: as@skovforeningen.dk.