Budget for 2. generations vand- og naturplaner offentliggjort

Miljøministeren offentliggjort i går de midler der er sat af til gennemførsel af 2. generation Vandområdeplaner og 2. generation Natura2000 planerne for det åbne land. Planerne dækker perioden 2015 – 2021

Miljøministeren offentliggjorde tirsdag den 16. december hvilke økonomiske midler der er afsat til gennemførsel af 2. generation Vandområdeplaner og 2. generation Natura2000-planer for det åbne land. Planerne dækker perioden 2015 – 2021.

Vandområdeplaner

Der skal bruges ca. 4, 6 mia. kroner på vandmiljøet. Pengene skal bruges til diverse vandløbsindsatser og til forbedret håndtering af spildevand.

Vandløbsindsats og vandråd

Som en nyskabelse har interessenterne (lodsejere og organisationer) gennem lokale vandråd været inddraget i udpegningen af de vandløb, hvor der skal gennemføres en indsats for at forbedre vandmiljøet i den kommende planperiode.

Miljøministeriet har til brug for vandrådenes arbejde med at prioritere indsatsen udgivet et virkemiddelkatalog med i alt 16 virkemidler  (PDF-fil). Kommuner og vandråd har gjort brug af dem alle.

Miljøminister Kirsten Brolsbøl har kvitteret for indsatsen med ordene:

“Kommunerne og vandrådene har virkelig taget opgaven på sig og er på trods af ofte modsatrettede interesser kommet med yderst brugbare forslag til indsatserne i de næste vandområdeplaner. Det her er et opgør med fortiden, hvor vandplaner blev til bag lukkede døre og er en start på fremtiden, hvor lokalkendskabet til vandløbene skal med helt ind i planerne”

Vandrådene er kun nedsat til rådgivning myndighederne i de netop offentliggjorte vandplaner, men mon ikke ministerens udtalelse kan tages til indtægt for, at modellen med vandråd kommer til også at bestå fremover?

Der er i 2. generation vandområdeplanerne ca. 19.000 km vandløb, der indgår i vandplanlægningen – vandløb, som man i de kommende år må formode vil opnå et forbedret vandmiljø. Med de forslåede indsatser for 2. planperiode vurderes det, at der vil blive opnået god tilstand i op til 3.700 kilometer vandløb.

Kvælstofreduktion

Vandområdeplanerne vurderes at ville reducere kvælstoftilførslen til vandmiljøet med i alt ca. 1.600 tons ud af et samlet behov på ca. 7.800 tons frem mod år 2021. Det efterlader en ’manko’, der efterfølgende skal tages stilling til. Regeringen bebuder, at dette vil ske i 2015, når der er udviklet et bedre fagligt grundlag for en ny målrettet miljøregulering af landbruget. Der vil i den sammenhæng også blive set nærmere på indsatsbehovet og over hvor lang en periode, reduktionskravet skal indfases.

Landbrug & Fødevarer udtaler i den forbindelse, at et samlet kvælstofreduceringskrav på 7.800 tons frem mod 2021 er helt uacceptabelt. Landbruget har brug for er en større tildeling af kvælstof – ikke stramninger.

Vandplanerne sendes i høring inden jul. Høringsperioden er 6 måneder.

Natura 2000-planer for det åbne land

Der er afsat ca. 2 mia. kr. til Natura 2000-indsatsen i perioden 2015- 2021.

Natura 2000-planerne revideres hvert 6. år for det åbne land (og hvert 12. år for fredskovspligtige skove).

De Natura 2000-planer, der snart sendes i høring vedrører det åbne land. Høringsperioden er på 12 uger.

Natura 2000-planerne skal forsat realiseres gennem frivillige aftaler og finansieres gennem Landdistriktsprogrammet.

Indsatsområderne

Indsatserne i 2. generation af Natura 2000-planerne vil tage udgangspunkt i 4 pejlemærker, som blandt andet er fastlagt i Naturplan Danmark.

Pejlemærkerne er:

  • At færdiggøre indsatsen i de første planer,
  • At fortsætte arbejdet med at sikre naturpleje
  • At tage hul på en strategisk indsats for etablering af sammenhængende naturarealer
  • At gøre en indsats mod invasive arter og forbedre levestederne for truede ynglefugle.

Følgende indsatser indgår i planerne:

  • Pleje af 90.000 ha natur
  • Fortsættelse af indsatsen med ændret hydrologi på ca. 2000 ha
  • Indsats mod invasive arter
  • Indsats for at forbedre levesteder for 16 truede ynglefugle – herunder forhindre forstyrrelser ved fx regulering af adgangen
  • Igangsættelse af 3 Life-projekter – herunder et stenrevsprojekt samt et projekt med fokus på naturtypen rigkær

Indsatsen i de foreliggende planer drejer sig primært om en indsats på landbrugsarealer. I landbruget er man blandt andet bekymrede for den planlagte indsats med etablering af ny og sammenhængende natur. Etablering af ny natur kan efter landbrugets opfattelse få meget store konsekvenser for husdyrproducenter, hvis der kommer nye, skærpede krav til ammoniakfordampning. Landbruget opfordrer derfor til, at indsatsen med at skabe ny natur, skal tilstræbes etableret i områder, hvor det ikke får konsekvenser for omkringliggende landbrug.

Skovforeningens opfordring: Hold fokus på lodsejerinddragelse

For begge planer gælder det at lodsejerinddragelse forsat er helt afgørende for en optimal og succesfuld gennemførsel af 2. generations vand- og naturplaner. Uden medejerskab til planerne løfter indsatserne sig ikke op til det  mulige niveau og samfundet går glip af både den viden og det engagement, der virkelig kan sikre samfundet bedst mulig valuta for de penge som samfundet bruger på natur og miljø.