Randzonernes endelige bredde meldes ud til sommer

I juli 2012 offentliggøres den endelige bredde på randzonerne samt et kompensationskort. Der oprettes også et call-center hvor berørte jordejere kan stille spørgsmål.

I begyndelsen af juli 2012 vil fødevareminister Mette Gjerskov offentliggøre den endelige bredde på randzonerne.

Randzoneloven siger at der skal udlægges randzone omkring alle åbne vandløb samt søer større end 100 m2. Den endelig bredde for randzonen er endnu ikke fastlagt. Opgørelsen forventes at være færdig primo juli så den endelige bredde kan meldes ud. Bredden vil maksimalt være 10 meter, inklusive de eksisterende 2 meter bræmmer.

Skov, haver og park eller lignende er undtaget

Uagtet at der skal udlægges randzoner omkring alle vandløb og søer større end 100 m², så gælder forbuddet mod gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning ikke for arealer der anvendes til skov, have, park eller lignende. Det fremgår af randzonelovens §1, stk. 2:

§ 1. For alle åbne vandløb i landzone og for søer med et overfladeareal på mere end 100 m2 i landzone gælder, at der efter reglerne i denne lov i en randzone på indtil 10 m fra bredden ikke må foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.

Stk. 2. Forbuddene i stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park el.lign.

Kompensationskort

Ligeledes offentliggør NaturErhvervstyrelsen i begyndelsen af juli 2012 et kompensationskort. Kortet vil vise de søer og åer der kan søges om kompensation til.

Kortet er ikke er en konkret udpegning af hverken vandløb, søer eller randzoner. Der kan være åbne vandløb og søer der er omfattet af randzoneloven, men som ikke er på kortet.

Der vil kunne indberettes korrektioner til kortet så snart det offentliggøres. Indberetning skal ske til NaturErhvervstyrelsen der snarest vil informere yderligere om hvordan processen kommer til at foregå.

Loven træder i kraft 1. september 2012

Når randzoneloven træder i kraft, vil det betyde et forbud mod dyrkning, sprøjtning og gødskning i randzonen. Hvis man ikke er klar til at høste inden september, eller hvis man har flerårige afgrøder, kan de stadig høstes efter 1. september 2012.

Samtidig med at loven træder i kraft, vil sagsbehandlingen om dispensation af randzoner begynde. Det vil på samme tid være muligt at søge om tilladelse til reduktion af randzonebredden. NaturErhvervstyrelsen vil snarest vejlede jordejeren i hvordan han kan få tilladelse til at reducere bredden på randzonen.

Ring og spørg om randzoner

Der bliver oprettet et call-center hvor jordejere kan henvende sig og få svar på spørgsmål om randzoner. Det forventes at call-centeret vil være klar til at modtage opkald i slutningen af juni 2012. Yderligere information følger.