Forbud mod jagt og skovdrift i strengt beskyttet natur fjernet

Vejledning fra EU anerkender nu, at både hugst og jagt kan have sin berettigelse under særlige vilkår i strengt beskyttede områder, og det glæder Dansk Skovforening – der mangler dog stadig afklaring af, hvilke områder der vil blive omfattet af den strenge beskyttelse.

EU’s biodiversitetsstrategi har som målsætning, at 30 procent af EU’s landareal skal beskyttes af hensyn til biodiversiteten, og at 10 procent af den beskyttelse skal være ”streng beskyttet”. Fordelingen af beskyttelsesprocenterne mellem medlemsstaterne skal tage udgangspunkt i landenes biodiversitetspotentiale.

Det første udkast til vejledning fra EU om, hvordan ”streng beskyttelse” i EU’s biodiversitetsstrategi skulle forstås, gav en del panderynken: ingen hugst og ingen jagt var parolen. Nu er formuleringen i vejledningen imidlertid ændret, så det anerkendes, at både hugst og jagt kan være nødvendigt og tilladeligt i strenge beskyttede område – forudsat, at aktiviteten ikke interfererer negativt med biodiversitetsbeskyttelsen.

Med den seneste ændring af vejledningen skal aktiviteter, der kan forenes med beskyttelsen, bero på en områdespecifik vurdering. Som eksempler på hugsttiltag nævnes fjernelse af invasive arter og forebyggelse af naturkatastrofer, og som eksempler på jagt nævnes regulering af hov- og klovbærende dyr.

Dansk Skovforening er meget tilfreds med den nye tilgang, som imødegår vores tidligere bekymring for, hvilke konsekvenser udpegningen af strengt beskyttet natur vil få.

Det er dog stadig uklart, hvilke arealer i Danmark der vil blive omfattet af den strenge beskyttelse, og det bliver i høj grad op til den danske regering at fastlægge.

EU’s biodiversitetsstrategi lægger dog allerede fast, at ”primary and old-growth forest” skal strengt beskyttes, uden at definitionen af særligt ”old-growth forest” dog endnu endeligt er fastlagt.