Prisstatistik for december 2012

Prisstatistikken for december 2012 er nu tilgængelig.

Nu er prisstatistikken for december 2012 tilgængelig.

Priserne for de indberettede handler i december 2012 har overordnet set fortsat ligget på linie med niveauet set igennem 2012. Undtaget fra dette har været de middelvægtede priser for nogle af sortimenterne af ask, uafkortet picea (og andre hvide arter undtagen rødgran) og energitræ. Udviklingerne i priserne kan ses illustreret i den grafiske fremstilling af prisudviklingen. De enkelte middelvægtede priser og indberettede mængder fremgår af prisoversigten for december 2012.

Løvtræet

Løvtræspriserne i december korrigerede generelt udviklingen i forhold til måneden før. Således har priserne på løv for de indberettede handler, overordnet set bevæget sig omkring et konstant niveau for hvert sortiment, det sidste år. Dog er udsvingene blevet noget større i det sidste halvår af 2012 end i det første halvår. Askepriserne har skilt sig ud fra de indberettede bøge- og egepriser, ved at have haft et noget mere turbulent forløb i flere år, hvilket også gør sig gældende for decemberpriserne.

Priserne for de indberettede A- og B-kvaliteter af bøg steg og korrigerede derved for et fald fra de foregående to måneder. C-kvalitetsprisen oplevede et mindre fald, som opvejede en tilsvarende stigning i november. Samlet set steg den middelvægtede pris for bøg en anelse, til 649 kr. pr. m3 i december, mens den indberettede mængde af bøg faldt med 291 m3 til 743 m3.

Der blev i december 2012 indberettet en del flere handler med høj kvalitets egekævler, end i de to forudgående måneder. Det betød en stigning i den samlede middelvægtede pris til 1.828 kr. pr. m3. Derimod faldt den middelvægtede pris på A- og B-kvalitets kævler en anelse i forhold til november 2012. Egepriserne har overordnet set kun fluktueret lidt igennem 2012, men i de sidste tre måneder af året har udsvingene været større. I december blev der indberettet 426 m3 eg til prisstatistikken, hvilket er markant mere end der ellers er indberettet de enkelte måneder siden maj 2012.

For askehandler indberettet til prisstatistikken har den middelvægtede pris samlet set, ligget på et stabilt niveau gennem 2012. Årets højeste middelpris forekom i januar og var på 775 kr. pr. m3 og den laveste i august (på 743 kr. pr. m3). I december var den samlede middelvægtede pris for ask 746 kr. pr. m3. Til gengæld har udviklingen for priserne på de enkelte sortimenter været noget mindre stabil. I december steg prisen eksempelvis for de fleste sortimenter af ask, men for Bk-kvaliteten (40-49 cm) faldt prisen markant fra 818 kr. pr. m3 i november til 673 kr. pr. m3 i december.

Nåletræet

For nåletræssortimenterne var der ikke de store prisændringer at finde fra november til december 2012. Set generelt hen over året har der heller ikke været de store udsving på nåletræspriserne i prisstatistikken.

For langtømmeret af rødgran lå den middelvægtede pris omkring 400 kr. pr. m3 gennem 2012, hvor de indberettede handler skilte sig mest ud i februar, ved at nå en pris på 448 kr. pr. m3. I december var den middelvægtede pris på langtømmer af rødgran 430 kr. pr. m3, og derved i den højere prisende for 2012.
Langtømmeret af ”picea med flere” oplevede en pludselig prisstigning midt i 2012 (fra 372 kr. pr. m3 i april til 457 kr. pr. m3 i maj) og har siden været igennem et gradvist prisfald mod de 374 kr. pr. m3, som sortimentet opnåede i december 2012.

Både korttømmeret af rødgran og andre hvide nåletræsarter sluttede året med en mindre (men fortsat) prisstigning i december som korrigerede for et prisfald mellem september og oktober 2012. Rødgran korttømmeret kom derved ud af året med en middelvægtet pris på 391 kr. pr. m3 og det resterende hvide korttømmer med en pris på 359 kr. pr. m3.  For begge korttømmer sortimenter sluttede året derved stort set med samme pris som i januar 2012.

Energitræet oplevede et pludseligt prisfald i september 2012, hvor prisen nåede 198 kr. pr. m3. Efter to måneder med moderate stigninger, steg den middelvægtede pris til gengæld markant i december fra 219 kr. pr. m3 til 248 kr. pr. m3. 2012 sluttede derfor med en pris på højde med det typiske prisniveau i 2011 (ikke inflationskorrigeret).

Mængden af indberetninger for både emballage- og celluslosetræ er noget svingende og i de seneste par måneder er ganske få handler og kun små mængder indberettet. Dette gør statistikken for disse sortimenter usikker og en reel analyse af visse af disse priser er derfor ikke mulig. Eksempelvis viser den grafiske fremstilling af prisudviklingen for december et kraftigt prisfald for de røde træarter brugt til emballage. Dette umiddelbare prisfald skyldes at der kun er indberettet en enkelt handel i december. Denne ene handel har ligget i den lave ende af det prisspekter der tidligere er blevet indberettet til prisstatistikken. Til gengæld blev der indberettet 18 handler af hvidt emballagetræ. Selvom det hvide emballagetræ nåede den laveste middelvægtede pris for 2012 i december, med 320 kr. pr. m3 og den laveste pris siden januar 2011, var det kun med en prisforskel på 8 kr. pr. m3 i forhold til november 2012. Prisfaldet har således været gennemgående igennem 2012, men uden dramatiske udsving imellem de enkelte måneder.

Der blev fortsat indberettet meget få handler af cellulosetræ i december 2012 (to handler af både rødgran/sitkagran og blandet nål sortiomentet). De få handler ligger dog på samme niveau som der ellers er set igennem sidste halvdel af 2012 for cellulosetræet (midt imellem 250 kr. pr. m3 og 200 kr. pr. m3).