Prisstatistik for september 2012

Nu er prisstatistikken for september 2012 tilgængelig.

Løvtræet

I september var der mindre prisfald i ege- og askepriserne, mens bøgen oplevede et vist opsving.

Priserne steg overordnet set for de dyrere sortimenter af bøg, mens de forblev stabile for de billigere sortimenter. I forhold til udviklingen for A-sortimentet i den grafiske fremstilling af prisudviklingen, skal der tages det forbehold at der kun har været få som har indberettet af denne kategori over de sidste to måneder.

Egepriserne er i prisstatistikken i september også tynget af at være baseret på få handler indberettet. Udviklingen over de sidste 6 måneder har overordnet set vist, en nedadgående tendens for de dyrere sortimenter. Derimod har de mindre dimensioner og de lavere kvaliteter af eg oplevet en prisstigning over de sidste par måneder, hvilket har ført til at den samlede middelpris på egekævler er steget igennem de sidste 3 måneder og nu ligger på 1.745 kr. pr. m3, hvilket svarer til prisniveauet fra vinteren 2011-2012.

Priserne på ask er fortsat meget svingende, særligt for den bedre kvalitet. I september endte middelprisen på A-kvalitet i dimensionen 40-49 cm i diameter med at ligge på 1.519 kr. pr. m3 – dette omfattede de eneste handler indberettet for A-kvalitets askekævler. Derimod blev der indberettet mange handler og større volumener af de lave kvaliteter af ask, af større dimensioner. C-kævler af ask havde en middelpris på 496 kr. pr. m3 i september, hvilket er det niveau denne kvalitet af ask har ligget på siden april 2012.  Selvom priserne på særligt A og Bk askekævlerne er faldet fra august til september, har middelprisen for alle askekævler holdt sig rimeligt stabil over de sidste 3 måneder (744 kr. pr. m3 i juli, 743 kr. pr. m3 i august og 746 kr. pr. m3 i september). Prisnedgangen for A og Bk-kvaliteterne mellem august og september, blev opvejet af at kævler af uspecificeret kvalitet, som der fortsat bliver solgt mest af, havde en gennemsnitlig prisforøgelse på næsten 100 kr. pr. m3 (fra 623 kr. pr. m3 til 724 kr. pr. m3).

Nåletræet

Nåletræspriserne udviste kun milde udsving mellem august og september, med undtagelse af de registrerede middelpriser for cellulose og energitræ.

Både rødgran og ”picea med flere” langtømmeret oplevede en svag nedgang i middelprisen fra august til september. I begge tilfælde har det været en prisnedgang på tværs af kvaliteter. Middelprisen for uafkortet rødgranstømmer lå på 399 kr. pr. m3 i september, hvilket ligger ganske tæt på det prisniveau der er opnået på dette sortiment siden 2010. Den gennemsnitlige pris på uafkortet rødgran fra januar 2011 til september 2012 er på 409 kr. pr. m3, med den højeste pris i februar 2012 på 448 kr. pr. m3 og den laveste i januar 2011 på 386 kr. pr. m3. Prisen på uafkortet picea (med flere) tømmer blev på 383 kr. pr. m3 og lagde sig derfor i den nedre del af prisniveauet i perioden fra september 2011 til september 2012, hvor maksimumprisen har været 457 kr. pr. m3, minimumprisen på 372 kr. pr. m3 og den gennemsnitlige pris 401 kr. pr. m3.
Både rødgran- og picea m.fl. korttømmeret fortsatte en blid prisstigning i september, efter en stigning i august sammenlignet med juni og juli 2012. For rødgran korttømmeret opvejede det mindre opsving en del af nedgangen igennem i første halvår af 2012. Prisen endt i september med at ligge på 399 kr. pr. m3.
Middelprisen på ”Picea med flere” korttømmeret blev i september 360 kr. pr. m3 og har derfor lagt sig i den øvre del af prislejet, der indtil videre er set igennem 2012.

For både middelpriserne på emballagetræ, energitræ og cellulose lider septembers statistik af et sparsomt antal indberetninger af handler med disse sortimenter. Derfor er der en vis begrænsning på hvor meget der kan siges om den generelle udvikling i priserne for disse sortimenter i september måned.
Af emballagetræet har der været flest indberetninger ud af de tre sortimenter – 10 stk., 906 m3 af hvidt træ, 11 stk., 660 m3 af rødt træ. Middelprisen blev på 331 kr. pr. m3 for rødt emballagetræ og 325 kr. pr. m3 for hvidt emballage træ. Dette betyder overordnet set, at emballagepriserne lå rimeligt stabilt og dette fortsatte ind i september.

Energitræet er der i september kun blevet indberettet 5 handler af, på samlet 666 m3. Den middelvægtede pris på disse handler er 198 kr. pr. m3. For at finde en lavere pris på energitræ (i løbende priser) skal man tilbage til november 2009. Mest af alt understreger det, at dette er et sortiment som har forholdsvist store udsving i priser og mængder omsat.

Cellulosetræet er der 5 indberetninger af (samlet 318 m3) for rødgran og sitkagran og kun én enkelt af “andet blandet nål”. Kun for 4 måneder, siden de månedlige statistiker blev påbegyndt i april 2005, er en lavere mængde cellulosetræ indberettet til prisstatistikken – disse var december 2005, januar, februar og juli 2006. Det kan alligevel stadig ses af statistikken, at prisen på cellulosetræet har været nedadgående over det sidste år og i september fortsatte denne udvikling. Middelprisen på rødgran og sitkagran-cellulosen blev i september på 205 kr. pr. m3.