Dansk Skovforening vil have plads i nyt Klimadialogforum

Forslaget til fordelingen af pladser i det nye klimadialogforum, som skal bistå Klimarådet i deres arbejde, er skæv. Dansk Skovforening ønsker en plads i forrummet.

I forbindelse med indgåelse af aftalen om en klimalov for Danmark blev det aftalt at der skal oprettes et klimadialogforum i tilknytning til Klimarådet. Klimadialogforummet skal sammensættes af repræsentanter fra brancheorganisationer, tænketanke, grønne organisationer, arbejdstagerorganisationer og ministerier. Klimadialogforummet skal sikre interessentinddragelse i Klimarådets arbejde og skal mødes mindst én gang årligt inden afgivelse af Klimarådets årlige rapport.

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet har netop haft et udkast til bekendtgørelse i høring, som fastlægger hvem der her ret til at indstille medlemmer til klimadialogforummet.

Her fremgår det at Dansk Skovforening ikke har fået en plads i klimadialogforummet.

Kun én repræsentant for lodsejer og biomasseproducenterne i Danmark – Landbrug og Fødevarer – fremgår af listen. Det mener vi er en skæv fordeling i forhold til de andre interessegrupper og har i vores høringssvar påpeget at vi ønsker en plads i klimadialogforummet.

Skovenes betydning for klimaet er væsentlig

Skovene har et stort potentiale for at bidrage med gode klimaløsninger for Danmark. Skovene har den helt unikke position, at produktionen og hugsten fra skovene kan bidrage til at reducere de samlede CO2-udledninger. Træerne opsuger CO2, når de vokser, og de kan lagre det i lang tid. Ligeledes kan træprodukter fortrænge samfundets forbrug af fossilbaserede og energitunge produkter, så afhængigheden af fossile ressourcer brydes.

Mere ny skov er i den sammenhæng et vigtigt værktøj, og Klimarådet har i deres seneste rapport peget på at skovrejsning særligt er relevant for at nå det langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050.

Dansk Skovforening repræsenterer skovbrugserhvervet i Danmark. Skovene dækker i dag tæt på 15% af landets areal, og Folketinget har en langsigtet målsætning om at skove skal dække 20-25% af arealet inden udgangen af dette århundrede.

Det vil derfor være helt væsentligt at også skovbrugets brancheorganisation er repræsenteret i det nye klimadialogforum.