Skovene bidrager positivt til CO2-balancen!

Skovrejsning vil bidrage positivt til skovenes samlede CO2-balance. Energistyrelsens seneste klimastatus-rapport tegner for dystert billede af skovenes bidrag til klimaet, mener Dansk Skovforening.

Energistyrelsen tegner et alt for pessimistisk billede af skovenes bidrag til C02-balancen i de kommende år, mener Dansk Skovforening. Fældning af hugstmodne træer kan give et midlertidigt dyk i danske skoves CO2-optag. Men skovrejsning trækker den modsatte vej. Skovene er fortsat helt afgørende for den grønne omstilling.

Energistyrelsens nylige publikation ”Klimastatus og -fremskrivninger for 2021-2030” tegner et billede af danske skove, hvor skovene går fra at være nettooptager af CO2 til at være nettoudleder i 2030. Dette budskab er gengivet i pressen  fx i Berlingske Tidende 27. april 2021. Her trak den opsigtsvækkende nyhed om skoven som udleder af CO2 overskrifter. Men den skovrejsning og de tilskudsordninger, der er allerede politisk vedtaget, vil trække den modsatte vej, i takt med at alderssammensætningen af træerne ændrer sig. Desuden er de dyrkede skoves – og træets – allervigtigste klimanytte-effekt, når CO2 lagres i træprodukter og når træprodukterne erstatter fossile materialer.

– Der plantes lige nu træer og skove i Danmark i et relativt højt tempo. Den politiske målsætningen er, at 25 procent af Danmarks areal skal være dækket af skov. De unge træer vil suge CO2 fra atmosfæren og lagre kulstoffet i stammer og grene, fortæller direktør Jan Søndergaard fra Dansk Skovforening.

– Skoven har fortsat en afgørende rolle i den grønne omstilling. Både ved at lagre CO2 i skovene og i produkter og bygninger. Træprodukter tilbyder os alternativer til CO2-udledende materialer i byggeriet, i husholdninger og andre steder. Vi skal finde gode anvendelser for restprodukterne. Det er man langt fremme med blandt andet i Finland, siger Jan Søndergaard.

Fakta

  • For hver ha skov der plantes kan der med tiden optages i gennemsnit ca. 11 tons CO2 årligt, svarende til udledningen fra ca. 2 danskere.
  • Et 100 årigt stort løvtræ i skoven (diameter på 50 cm og en højde på 32 m) har bundet 4,3 tons CO2.
  • Ved at anvende mere træ i byggeriet i stedet for konventionelle materialer kan CO2- udledningen reduceres med 25% i byggeriet.
  • Bruges træ frem for fx stål og beton kan en bygnings CO2- udledning reduceres med 50%.

Energistyrelsens rapport ”Klimastatus og -fremskrivninger for 2021-2030” udkom 26. april 2021.

Læs mere om skovens positive klima-effekter på siden Skov for klima.