Klimarådet: Husk også det langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050

Klimarådet har i dag præsenteret sin rapport og slår fast at målet om 70 % reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 er muligt, men vil kræve at alle sektorer bidrager. Skovrejsning og træbyggeri skal være en del af løsningen.

I dag udkommer Klimarådets rapport Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark med anbefalinger til, hvordan Danmark kan nå målet om 70 % reduktion i 2030.

Rapporten peger på behovet for at alle sektorer bidrager og rådet anbefaler en lang række af virkemidler, der kan tages i brug for at nå målet.

Det er positivt at skovene og skovbrugets muligheder for at bidrage til at nå målet om 70 % reduktion i 2030 og særligt det langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050 er fornuftigt afspejlet.

Skovrejsning og træbyggeri

Fra jordbrugssektoren har Klimarådet indregnet omlægning af 50.000 ha produktivt landbrugsjord til skovrejsning inden 2030. Rådet har regnet med en effekt på 5,6 ton CO2-ækvivalenter pr. ha pr. år men nævner samtidig, at dette tal kan øges med en målrettet forvaltningspraksis.

Klimarådet peger samtidig på, at skovrejsning særligt er relevant for at nå det langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050. Et mål hvor skovrejsning for alvor vil have en betydning.

For byggeriet har rådet særligt fokus på energieffektivisering men nævner samtidig, at der også skal ses på materialevalget i byggeriet. Klimarådet anbefaler at se på klimabelastningen fra byggematerialer og nævner at anvendelsen af træ kan erstatte CO2-intensive materialer som stål og beton.

Biomasse til el- og varme er en del af løsningen i en overgangsperiode

Klimarådet har stadig deres bekymringer omkring brugen af biomasse til el- og varmeproduktion, særligt i forhold til biomassens klimaaftryk. Derfor peger rådet på vigtigheden af at biomassen skal være klimabæredygtig og foreslår, at ikke dokumenterbar -bæredygtig biomasse skal pålægges afgift på lige fod med fossile brændsler.

Klimarådet nævner, at det forventes at forbruget af biomasse i el- og varmesektoren bliver reduceret, men at det ikke kan udelukkes at visse dele af omstillingen vil kræve ny biomasse i en overgangsperiode.

Klimarådet peger samtidig på at biomasse til procesenergi i industrien kan være et alternativt til fossile brændsler og at en biomassekonvertering i industrien kan reducere drivhusgasudledningen fra industrien yderligere med omkring 0,3 mio. ton CO2e i 2030.

Klimarådets samlede anbefalinger kort fortalt

Klimarådet peger på to spor frem mod 2030:

  • Implementeringssporet, hvor vi skal gøre meget mere af det vi allerede ved virker og hvor teknologien er udviklet.
  • Udviklingsporet, hvor der er brug for at udvikle nye teknologier for at komme helt i mål med 70 %-målet i 2030.

Klimarådets bærende element i anbefalingerne er en drivhusgasafgift, hvor alle udledninger skal have pålagt en afgift. De nævner at land- og skovbrug også skal omfattes, da jordbruget i dag ikke betaler for deres drivhusgasudledninger.

Rådet er dog opmærksom på at det er vanskeligt at opgøre landbrugets udledninger og foreslår at det kan ske på baggrund af observerbare størrelser (antal husdyr, gødningsforbrug etc). Her bliver det interessant, om skovbruget modsat vil kunne blive belønnet for optaget af CO2 i skovene. Det nævner rapporten ikke noget om.