Brug for at kombinere skov og grøn energi

Dansk Skovforening er med i en ny alliance for energi på land, der sætter fokus på behovet for at kombinere udbygningen af grøn energi med andre arealanvendelser – fx vindmøller og skov. Men det kræver regelændringer, positive incitamenter og gode rammer for frivillige aftaler med lodsejere.

Foto: Joakim Bisgaard Jensen

Der er mange planer for, hvordan Danmarks begrænsede areal skal bruges. I 2017 viste en opgørelse, at der var planer svarende til 140 procent af Danmarks areal. Og siden da er ønskerne og planerne kun vokset yderligere. Det gælder blandt andet ambitioner om grønne energiparker, mål om rejsning af 250.000 ha skov, udtagning af 100.000 ha lavbundsjorder og et fortsat stærkt dansk landbrug.

Derfor er behov for at samtænke arealanvendelserne, så vi kan bruge Danmarks areal bedst muligt.

Det er et af hovedbudskaberne i ”Alliancen vedvarende energi – sammen om grøn strøm på land”, som Dansk Skovforening deltager i sammen med Dansk Erhverv, Vestas, Green Power Denmark, Eurowind Energy, Landbrug & Fødevarer, Norlys, European Energy, NRGi, Andel, Rådet for Grøn Omstilling og BeGreen.

En firdobling af grøn strøm på land fylder i sig selv kun 1,3 procent af Danmarks areal, men kræver områder med særlige forhold for fx sol og vind, og derfor er det nødvendigt, at udbygningen af vedvarende energi i langt højere grad kombineres med andre arealanvendelser som fx skovbrug og landbrugsproduktion. I takt med at vindmøller bliver højere, kan vindmøller og skove fx kombineres i stadigt større grad, og der skal derfor være mulighed for, at private skovejere kan tillade opsætning af vindmøller.

I dag er det dog ikke så ligetil. De eksisterende regler er udtryk for en siloopdeling, hvor fx skov- og lavbundsprojekter tænkes separat fra områder til vedvarende energi, og det gør det svært at kombinere fx vindmøller og skov.

Ifølge skovlovens § 11, stk. 1 må der nemlig ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer på fredskovspligtige arealer med mindre, der er tale om bygninger m.v., som er nødvendige for skovdriften eller bygninger, der særligt tilgodeser børns og unges friluftsliv. Hertil kommer, at praksis for dispensation fra forbuddet er restriktiv.

“Vi arbejder for, at den enkelte skovejer har de bedste muligheder for at forvalte sin skov. Derfor foreslår vi, at vi fjerner de lovmæssige begrænsninger på opsætning af vindmøller i skov, så kan den enkelte lodsejer selv vurdere, om det er noget, man har interesse i, og samtidig kan det bidrage til at sætte fart på den grønne omstilling,” siger direktør Anders Frandsen 

Derfor er en af anbefalingerne fra Alliancen vedvarende energi, at reglerne i skovloven og andre regelsæt opdateres, så det i højere grad bliver muligt at bruge samme areal til flere forskellige formål. Det kræver også, at vi skaber positive og frivillige incitamenter for lodsejerne til at tænke i multifunktionelle løsninger for arealerne, så det kan betale sig at sætte vedvarende energi op, og flere arealer kommer i spil.

Mulighederne for udbygning af vedvarende energi på land sætter alliancen fokus på ved en udsolgt konference mandag den 9. oktober, hvor klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard deltager, og branchen selv giver input til, hvordan vi hurtigere kan bygge mere vind og sol i det danske landskab.