Politisk ønske om flere skove, der producerer råstof til den grønne omstilling

Der er nu stor politisk interesse for at øge skovarealet som bidrag til den grønne omstilling. Skovene kan opfange og oplagre CO2 fra atmosfæren. Træet fra skovene kan oplagres over mange år i træprodukter, fx huse og møbler. Træ kan erstatte energitunge råvarer som beton, stål og aluminium. Og når træet ikke kan anvendes længere, kan man udnytte energien. Lederen fra Skoven 9, 2019.

Der er nu politisk interesse for at plante store arealer med skov og i høj grad med hurtigtvoksende nåletræer.

Der er nu politisk interesse for at plante store arealer med skov og i høj grad med hurtigtvoksende nåletræer.

Det er efterhånden længe siden vi har hørt politiske udmeldinger om skov, der ikke har handlet om biodiversitet og urørt skov.

Hidtil har politikerne stort set kun talt om at tage arealer ud af produktion. Det har bl.a. været til skade for danske træindustriers investeringslyst og medført et yderligere pres på at importere råtræ.

Planer om skovrejsning

Men det ensidige fokus er forhåbentlig slut nu: Klimadebatten og regeringens ambitiøse klimamål har fået politikerne til at rette fokus på en massiv indsats for skovrejsning, hvor træproduktion og varig oplagring af atmosfærisk CO2 bliver det primære mål med skovrejsningen. Det vil få betydning for alle i træsektoren, fordi grundlaget for investeringer i hele værdikæden kan sikres.

Politikerne har fået øjnene op for skovenes enorme potentiale i klimasammenhæng. Det er sent, men godt at det nu anerkendes.

Regeringens støtteparti Socialistisk Folkeparti har foreslået, at der skal tilplantes 200.000 ha ny skov i løbet af blot 4 år. Det er et meget ambitiøst mål. Efter forslaget skal 80% af dette areal tilplantes med hurtigtvoksende, produktive nåletræarter.

Det er helt nye toner i den hjemlige skovpolitiske debat. Det er samtidig en meget tydelig anerkendelse af det enorme potentiale, som skovene har i klimasammenhæng.

At vi skal have flere skove og bruge mere træ var også dagsordenen i TV2’s og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde om indsamlingsshowet ”Danmark planter træer” som løb af stablen den 14. september. Målet var at plante 1 million træer.

Regler skal tilpasses

Tilplantning af så store arealer kræver for det første, at mange lodsejere er villige til at plante skov. For det andet kræver det mange penge og tilstrækkeligt med egnet plantemateriale.

Endelig forudsætter det, at en lang række andre regler tilpasses den nye virkelighed. Ejerne må ikke efterfølgende blive ramt på en måde, som ændrer de økonomiske forudsætninger for deres beslutninger om at fortage tilplantningerne.

Fx skal SKAT ikke efterfølgende – på grund af flere års efterfølgende underskud på ejendommene – kunne erklære de tilplantede skovdrifts-ejendomme for hobbyvirksomhed med de negative skattemæssige konsekvenser, der er en følge heraf.

Den nye vurderingslovs regler om fastsættelse af grundværdierne skal nødvendigvis ændres. Der er i det hele taget behov for en evaluering af al den lovgivning, der har betydning for tilplantning af skov, planlægning og beskatning.

Vi skal fjerne eller ændre de elementer, som har en negativ indflydelse på den kommende skovrejsning. Det er en forudsætning for at vi får de skove som politikerne og samfundet ønsker – og som klimaet har behov for.