Klimarådets anbefalinger til klimabæredygtig biomasse

Klimarådet anbefaler at der sættes retvisende bæredygtighedskrav for biomasse.

Klimarådet har i dag offentliggjort ”Status for Danmarks klimamålsætninger og –forpligtelser 2019” på et presse/interessentmødet.

Anbefaler at kun klimabæredygtig biomasse tæller med i målopfyldelsen

Klimarådet anbefaler, at Danmarks klimamålsætning ikke bør kunne opfyldes ved at bruge kvoteannulleringer og ved at anvende biomasse, der ikke er klimabæredygtigt. Omvendt bør det tælle med i målopfyldelsen, hvis Danmark reducerer udledningerne eller øger optaget gennem den måde vi dyrker jorden på – fx ved skovrejsning. I beregningen af reduktionsbehovet har Klimarådet beregningsteknisk antaget, at al biomasseanvendelse i Danmark kan dokumenteres som værende klimabæredygtigt inden for en overskuelig årrække og dermed bidrage til at nå Danmarks 70-procentsmål for CO2-reduktion.

Klare kriterier for bæredygtig biomassen

Klimarådet kommer ikke med konkret bud på hvilke krav, der skal stilles til biomassen, for at den kan vurderes som klimabæredygtig. De anbefaler blot, at der skal være klare kriterier for, hvad der defineres som klimabæredygtig biomasse. De anbefaler, at regeringen igangsætter et arbejde med at udvikle retvisende og dokumenterbare indikatorer, som kan indgå i de eksisterende bæredygtighedskriterier for biomasse. Herunder at bæredygtighedskriterierne skal indeholde målrettede kriterier og indikatorer for effekter på kulstofkredsløbet og kulstoflagringen.

De anbefaler videre at bæredygtighedskriterier for fast biomasse også inkluderes i den lovgivning, der skal implementere EU’s direktiv for vedvarende energi i Danmark.

Rådsmedlem i Klimarådet, Jette Bredahl Jacobsen, pointerede på pressemødet, at Danmark skal se på bæredygtighedskriterier på alt anvendt biomasse, og ikke som nu kun for de større anlæg. Hun adresserede også usikkerheden ved LULUCF-beregningsmetoder, men det vurderes dog stadig som det bedste værktøj til beregning af skovenes netto-bidrag.

Netto-minus CO2 efter 2050

Der blev spurgt til om Klimarådet ser på netto-minus efter 2050 – altså mulighederne for at trække mere CO2 ud fra atmosfæren end der udledes. Rådet svarede, at de så småt er begyndt at smage på det, men er ikke begyndt at analysere på det.

Skovbruget er et af de få erhverv, hvor det allerede nu er muligt naturligt at opsuge CO2 og lagre det, og skovene vil derfor naturligt skulle inddrages i det regnestykke.