Ny ansøgningsfrist for tilskud til bæredygtig skovdrift

Naturstyrelsen har valgt at forlænge ansøgningsperioden med 1 måned for tilskudsordningerne under Bæredygtig skovdrift - Grøn driftsplan, foryngelse, særlig drift og Natura 2000, således at den nye ansøgningsfrist er 1. september

Vejledningerne til ansøgning til betalingsordningerne under ”bæredygtig skovdrift” – herunder Natura 2000-ordningen – blev først offentliggjort i starten af juni måned, med senere væsentlige tilføjelser den 3. juli. Her var ansøgningsfristen sat til 1. august.

Den sene færdiggørelse og sammenfald med ferieperioden er ikke optimalt. Skovforeningen har derfor været i dialog med Naturstyrelsen og fået udskudt ansøgningsfristen med 1 måned.

Naturstyrelsen meddelte den 3. juli, at der i medfør af Landdistriktsprogrammet nu kræves en driftsplan, hvis der søges tilskud til arealer på en skovejendom med et skovareal over 100 ha (for ordningerne foryngelse og særlig drift) eller over 200 ha (Natura 2000-ordningen).

Præcisering af driftsplankravet

Naturstyrelsen har præciseret hvad de mener med en driftsplan i en nyhed, hvor de skriver:

For tilskudsordningerne foryngelse og særlig drift gælder, at der udelukkende ydes tilskud til ejendomme med et skovareal over 100 hektar, såfremt de kan dokumentere besiddelsen af en driftsplan.

For tilskudsordningen til Natura 2000 sikring af skov gælder, at der udelukkende ydes tilskud til ejendomme med et skovareal over 200 hektar, såfremt de kan dokumentere besiddelsen af en driftsplan eller en godkendt handleplan.
Ved udmeldingen d. 3. juli blev det fejlagtigt angivet til 250 ha, men den korrekte skovstørrelse angivet i landdistriktsprogrammet er 200 ha. Dette er angivet korrekt i vejledningen på Naturstyrelsens hjemmeside. Det har dog i praksis ingen betydning, da alle kortlagte skovnaturtyper aktuelt er dækket af offentliggjorte handleplaner.

Det er muligt uanset ejendommens størrelse at søge om tilskud til en grøn driftsplan.

Formålet med kravet om driftsplan er, at de ansøgte aktiviteter på arealet indgår i en planlægning for en bæredygtig skovdrift. Der er ikke krav om, at de planlagte aktiviteter er gennemført.

Arealet der søges støtte til skal være omfattet af driftsplanen.

Følgende driftsplaner accepteres:

  • Grønne driftsplaner, der har fået tilskud fra Naturstyrelsen. 
  • Driftsplaner som danner grundlag for en PEFC of FSC certificering i Danmark. 
  • Andre driftsplaner, der efter Naturstyrelsens konkrete vurdering indeholder en planlægning for en skovdrift, der bygger på bæredygtige principper svarende til ovenstående

For Natura 2000 gælder at arealet er dækket af kravet om driftsplan, når der foreligger en offentliggjort Natura 2000 handleplan, som fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside.

Skovarealets størrelse opgøres som det samlede skovbevoksede areal, der drives under samme skovbedrift, svarende til opgørelserne til Danmarks Statistik.

Skovforeningen er glad for fristudsættelsen, som giver bedre mulighed for at søge betalingsordningerne. Med Naturstyrelsens præcisering af driftsplankravet, finder vi at langt de fleste skovejere vil kunne opfylde driftsplankravet for at søge ordningerne.

De reviderede vejledninger til ansøgning af betalingsordningerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.