Udsætninger: Nu går der politik i sagen

Spørgsmålet om at stoppe udsætning af fugle til jagt er stadig på Folketingets dagsorden – og behandlingen kommer til at ske uden en enig indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Spørgsmålet om at stoppe udsætning af fugle til jagt er stadig på Folketingets dagsorden – og behandlingen kommer til at ske uden en enig indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Baggrund: En faglig rapport

I 2004 nedsatte Vildtforvaltningsrådet en arbejdsgruppe som skulle vurdere hvordan indfangning, udsætning og afskydning af fugle foregår i praksis og om der er grund til at ændre regler eller anbefalinger på området. Arbejdsgruppen rekvirede en faglig rapport til at belyse emnet. Rapporten blev skrevet af Danmarks Miljøundersøgelser med bidrag fra en lang række organisationer og fagfolk.

Rapporten med titlen ”Indfangning, udsætning og jagt på fasan, agerhøne og gråand i Danmark” blev færdig i januar 2006.

Rapporten konkluderer at der ikke er væsentlige problemer med dagens praksis – bortset fra næringsstofbelastningen ved udsætning af ænder i meget næringsfattige vandmiljøer.

Politisk forslag om stop for udsætninger

Sideløbende med dette arbejde fremsatte SF og Enhedslisten i Folketinget et ”Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af udsætning af opdrættede fugle til jagt (skydefugle)” i efteråret 2005.

Forslaget blev førstebehandlet 1. februar 2006 – og Folketingets flertal ønskede at afvente en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet på baggrund af den faglige rapport der netop var færdig.

Vildtforvaltningsrådet tegner en forligsskitse

Vildtforvaltningsrådet mødtes i februar for at finde et forlig om en fælles indstilling til Miljøministeren om fremtidige regler for udsætninger.

Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse meldte på forhånd at de ønskede udsætninger stoppet og ikke ønskede at drøfte sagen yderligere.

De øvrige organisationer i Vildtforvaltningsrådet blev enige om en skitse til et forlig med disse punkter:

  • Udsætning af mere end 1 fasan eller agerhøne pr. hektar, og højst 100 fasaner eller agerhøns i alt, skal forudsætte en plan der sikrer biotopforbedringer på landbrugets brakarealer.
  • Med en sådan biotopplan kan udsættes op til 9 fasaner eller agerhøns pr. ha.
  • Der kan højst udsættes 1 and pr. 150 m2 vandoverflade mod 1 and pr. 50 m2 vandoverflade i dag.

Efterfølgende har Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og WWF drøftet forligsskitsen internt. Resultatet er at disse tre organisationer ikke støtter forligsskitsen.

Skovforeningen, Dansk Landbrug og Jægerforbundet indstiller forligsskitsen til Miljøministeren

Skovforeningen, Dansk Landbrug og Jægerforbundet står stadig bag Vildtforvaltningsrådets forligsskitse, og de tre organisationer indstiller til Miljøministeren at forligsskitsen bør danne grundlag for de fremtidige regler på området.

Dansk Ornitologisk Forening og WWF indstiller et maksimum på 5 fasaner eller agerhøns pr. ha, forudsat en biotopplan.

Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening indstiller at udsætning af ænder afvikles hurtigst muligt, mens udsætning af fasaner afvikles over længere tid – dog bør udsætning af agerhøns og fasaner i mindre omfang fortsat kunne ske efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen på baggrund af retningslinier udarbejdet af Vildtforvaltningsrådet.

Folketinget ventes tage sagen op igen i april 2006.