Ændring af Natura 2000 områdernes afgrænsning

Miljøstyrelsen arbejder på at justere Natura 2000 afgrænsningerne og eventuelt inddrage nye arealer.

I forbindelse med den politiske aftale om Naturpakken i 2016, blev det besluttet at undersøge mulighederne for at justere områdeafgrænsningerne for Natura 2000-områderne.

Det arbejde er nu sat i gang og i perioden februar-marts bidrager kommuner og statslige lodsejere med tekniske bidrag og i perioden fra april til juni udarbejder Miljøstyrelsen høringsforslag og konsekvensvurderinger, hvorefter der frem til efterårsferien vil være en offentlig høring over forslagene.

Formålet er at mindske de eksisterende områders andel af intensivt drevne landbrugsarealer og byarealer, hvis dette kan ske uden at skade det aktuelle udpegningsgrundlag. Dette kan Skovforeningen kun være tilfreds med.

Men samtidig kan det blive aktuelt at udvide de eksisterende områder med mere værdifuld natur, og måske endog behov for også at udpege nye områder, hvis der er naturtyper og arter, der er underrepræsenteret i de eksisterende områder. Her vil der dog primært blive taget udgangspunkt offentligt ejede arealer.

Det kan dog ikke udelukkes, at også private arealer vil blive inddraget. Her lægger Skovforeningen stor vægt på, at det sker på et fagligt og databaseret grundlag, og at ejerne orienteres så tidligt i processen som muligt, og ikke først ved den almindelige offentlige høring. Der skal så tidlig som mulig indledes forhandlinger mellem myndigheder og ejer herom.

I sidste ende skal EU-Kommissionen godkende alle ændringer i områdeudpegningerne.