Natura 2000-handleplaner er forsinkede

Alle Natura 2000-handleplanerne skulle have været klar senest lige efter årsskiftet, men nu meddeler Miljøministeriet, at flere af handleplanerne forventes at blive forsinket. Det gælder især, hvor flere myndigheder sammen skal udarbejde handleplanerne.

Foto: Colourbox

Lige inden sommerferien blev de nye Natura 2000-planer offentliggjort efter en forsinkelse på omkring et halvt år.

Natura 2000-planerne fastlægger rammerne for de opfølgende handleplaner, som er den del af planlægningen, der peger mere konkret på, hvad der skal gøres i Natura 2000-områderne på private arealer for at forbedre naturtilstanden.

Ifølge lovgivningen havde Miljøstyrelsen og kommunerne som ansvarlige myndigheder for hhv. fredskovpligtige arealer og lysåbne arealer seks måneder til at udarbejde handleplanerne. Det betyder, at handleplanerne skal ligge klar til offentlig høring senest den 3. januar.

 Men nu har Miljøministeriet i et brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg imidlertid orienteret om, at nogle af Natura 2000-handleplanerne forventes at være forsinkede. Det kommer på bagkant af, at flere kommuner har meddelt Miljøministeriet, at de ikke kan overholde fristen.

Det gælder særligt for de Natura 2000-områder, hvor der både indgår lysåbne naturtyper og skovnaturtyper, og hvor flere myndigheder derfor er involveret. Her udpeges en myndighed som tovholder, og det er tovholderens opgave at udarbejde handleplanen og indsamle tilhørende høringssvar, fordi der eksisterer et krav om, at de enkelte handleplaner skal offentliggøres som ét samlet dokument.

Her kan du finde planerne

De forsinkede handleplaner vil komme drypvis frem mod den 3. marts 2024, og derfor oprettes der ikke en samlet webportal, hvor man kan se og tilgå alle handleplaner. Miljøstyrelsen udarbejder i stedet oversigt på hjemmesiden over områderne med link til handleplanerne.

Her vil det ligeledes fremgå, hvilke myndigheder der er tovholder, og hvornår handleplanen offentliggøres og sendes i høring. Miljøstyrelsen forventer, at oversigten ligger klar senest ved den oprindelige frist 3. januar, hvor også de første handleplaner, som når at blive klar, sendes i høring.

Du vil som berørt lodsejer ikke direkte modtage høring af handleplanen. Hold derfor øje med på hjemmesiden, hvornår de enkelte handleplaner offentliggøres – vi linker dertil, så snart oversigten er klar.

Hverken Natura 2000-planerne eller -handleplanerne er bindende for lodsejerne. Det er derimod Miljøstyrelsens opgave at indgå frivillige aftaler med ejerne eller brugerne af en ejendom i et Natura 2000-område i fredskov.

Dansk Skovforening yder gratis rådgivning til alle ejere af fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne – både medlemmer og ikke-medlemmer.

 

Det er tredje gang, Miljøministeriet udsender Natura 2000-planer, men kun anden gang for skovenes vedkommende, fordi de bliver revideret hvert 12. år, hvorimod planerne for lysåbne naturtyper bliver revideret hvert 6. år.

Der er i alt 257 planer for Danmark. Hver især indeholder de langsigtede målsætninger og indsatser til sikring af de udpegede naturtyper og arter i områderne i planperioden 2022-2027.

Det langsigtede mål er ens for alle områderne – nemlig en god og stabil naturtilstand, så områderne hver især kan bidrage til at sikre gunstig bevaringsstatus på nationalt/biogeografisk niveau.