Høring: Natura 2000-grænsejustering

Miljøstyrelsen har sendt et forslag til justering af Natura 2000-områderne i høring. Skovforeningen opfordrer alle lodsejere, der har areal i de nuværende områder, samt ligger nabo til et Natura 2000 område, til at se på ændringsforslaget.

Miljøstyrelsen har i dag sendt deres forslag til Natura 2000-grænsejustering i høring.

Bliver du berørt som lodsejer vil du få direkte besked i din e-boks og du har frem til 3. januar 2018 til at indsende høringssvar.

Skovforeningen har siden de første Natura 2000-planer kom i høring peget på behovet for at justere grænserne, så vi er meget tilfredse med det forslag som Miljø- og Fødevareministeren sender i høring. Der lægges op til at tage ca. 28.000 ha ud af Natura 2000-områderne. Områder der i dag primært er intensivt drevne landbrugs- og skovarealer. Grænsejusteringen betyder dog også at ca. 5.000 ha eksisterende skov- og naturarealer foreslås lagt ind under Natura 2000-områderne.

Hvad tages ud?

Grænsejusteringen er en opfølgning på Naturpakken og har primært til formål at tage intensivt drevne arealer og byområder ud af Natura 2000-områderne, mens allerede kortlagte naturtyper som udgangspunkt ikke kan udtages. Der er også en række steder hvor grænserne er blevet justeret så de følger mere naturlige skel som fx veje, diger, levende hegn etc.

Miljøministeriet har konkretiseret de tidligere udmeldte kriterier for justeringen, således at det blandt andet fremgår at enhver ændring skal kunne begrundes naturfagligt og ikke kvalitativt må forringe beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.

Du kan finde de anvendte kriterier for grænsejusteringen på Miljøstyrelsens hjemmeside, samt en del anden information om processen.

Der kommer også nye arealer ind

Som beskrevet i lederen til SKOVEN 9 vil der i processen også være mulighed for at tage nye arealer ind – her særligt hvis det ligger i tilknytning til anden kortlagt habitatnatur eller til et levested for nogle af arterne på habitat- eller fuglebeskyttelsesdirektivernes bilag.

Der er medtaget 5.000 ha eksisterende natur, men umiddelbart er der ikke medtaget mange nye skovarealer på private arealer, men vi vil nu studere høringsmaterialet mere grundigt.

Det er dog vigtigt at du selv som lodsejer er opmærksom på ændringer for dine arealer og afgiver høringssvar. Er du ejer af fredskovspligtige arealer, som bliver berørt af justeringen, kan du få gratis rådgivning i Skovforeningen.

Hvor kan jeg se om mine arealer er berørt?

Som sagt får alle berørte lodsejere direkte besked og kan afgive høringssvar.

Du kan gå ind på høringsportalen og klikke på ”indsend høringssvar”. Herefter er der nederst på siden et kort hvor du kan zoome ind og se om der er ændringsforslag til dit område.

Du kan også læse de overordnede beskrivelser af ændringsforslagene for de enkelte Natura 2000-områder (PDF-fil).

Vi vil udarbejde en kort guide til hvordan du kan indsende høringssvar. Guiden bliver annonceret i Skovforeningens nyheder og lagt her på hjemmesiden.