Natura 2000 -områdejustering: Inde eller ude?

Miljøstyrelsen tegner Natura 2000-grænserne rent, koncentrerer områdernes naturindhold og lægger nye arealer ind i Natura 2000-områderne. Ny Natura 2000-afgrænsning er i høring frem til 3. januar 2018.

Direkte besked om ændringer? – måske ikke

Udgangspunktet er at du som lodsejer får direkte besked, hvis din ejendom er omfattet af de ændringer i Natura 2000-afgrænsningen, som Miljøstyrelsen foreslår. Men det er desværre ikke helt sikkert – teknikken driller. Som skovejer bør du derfor se på, om din skov bliver pålagt nye restriktioner eller om den er udtaget af Natura 2000-udpegningen.

Orienter dig om ændringerne

Ændringerne kan ses på kort. Du kan klikke de enkelte lag af og på for at se, hvor de foreslåede ændringerne er. Se hvilket F-nummer (Fuglebeskyttelsesområde) og hvilket H-nummer (Habitatområderne), der står i kortet og slå nummeret op i denne liste, der beskriver ændringerne, og har en opgørelse over arealændringerne. Overvej hvad ændringerne kan betyde for skovdriften.

På den baggrund kan du vurdere om du bør indgive et høringssvar. Fristen er 3. januar 2018.

Begrænsninger og eventuelle muligheder

En ophævelse af Natura 2000-udpegningen betyder, at du ikke længere har anmeldepligt for en række aktiviteter i skoven og de deraf følgende restriktioner. Omvendt vil skov, der er udtaget af Natura 2000-udpegningen ikke kunne søge eventuelle ordninger, der er målrettet Natura 2000-områderne.

Mener du, at Miljøstyrelsen skal tage flere arealer ud af udpegningen? Er der taget irrelevante arealer med? Eller er der oplagte naturarealer, som er overset, og som du mener bør med?

Faglige kriterier for grænsejusteringen

Der er politisk vedtaget en række kriterier for Natura 2000-grænsejusteringen. De er inddelt i overordnede kriterier og specifikke kriterier for at tage arealer ud og tilføje nye arealer til de nuværende Natura 2000-områder.

De overordnede kriterier beskriver bl.a. at der må ikke ske en kvalitativ forringelse af beskyttelsen, at udtag skal ske i randen af områderne og grænserne ønskes tilpasset til naturlige skel (fx veje, diger, levende hegn, vandløb, kyst, skovbryn mv.).

De mere specifikke kriterier siger noget om hvilke arealer, der som udgangspunkt kan tages ud, og hvilke der ikke kan tages ud. På samme måde beskriver de, hvornår det giver mening at tage nye arealer ind.

Kriterierne kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gode argumenter – relevante kriterier

Ønsker du at påvirke, om der er arealer i din skov, som skal være inde eller ude af udpegningen, når du længst med faglige argumenter.

Du bør derfor overveje følgende:

  • Understøtter din skov, det der er formålet med den Natura 2000-udpegning, der er på dine arealer? Har du eksempelvis en fuglebeskyttelsesudpegning i din skov, hvor der som udpegningsgrundlag står, at arealet skal sikre andetrækfugles fourageringområder, så kan man argumenterer for at skoven ikke skal være Natura 2000-udpeget.
  • Er din skov intensivt drevet og består måske primært af nål, men alligevel udpeget som Natura 2000-område? Så er der grundlag for at udtage de intensivt drevne arealer. Det er dog et kriterie for at udtage arealerne, at de ligger i yderkanten af Natura 2000-området. Udtagningen af Natura 2000-arealer må ikke resulterer i ”huller” i Natura 2000-området.
  • Har du arealer i din skov, som opfylder kriterierne for at være en skovnaturtype? Hvis ja, så kan du foreslå at skoven/arealet bliver udpeget som Natura 2000-område. Det er dog et kriterie, at ny-udpegningen ligger i forbindelse med en allerede kortlagt naturtype (tænd for: “Natura 2000 – Terrestriske naturtyper – kortlægning” på kortet).

 

Skovforeningen rådgiver gratis alle der har Natura 2000-udpegninger i fredskov

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller hvad der er muligt for dig? Eller har du brug for hjælp til at afgive et høringssvar?

Så kontakt os. Dansk Skovforeningen hjælper både medlemmer og ikke-medlemmer gratis med Natura 2000-spørgsmål på fredskovspligtige arealer.

Baggrund

Miljøstyrelsens arbejde med at udtage intensivt drevne jordbrugsarealer og tilføje relevante naturarealer er et resultat af Naturpakken. En aftale mellem Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Miljøministeriets forslag indebærer, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal skal tages ud af Natura 2000 områderne. Arealet består af intensivt dyrket jord, og byer og sommerhusområder. Miljøministeriet foreslår desuden, at de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der ligger op ad
Natura 2000-områderne. Endelig foreslår Miljøstyrelsen, at seks habitatområder helt eller delvist bliver omklassificeret til også at være fuglebeskyttelsesområde.

Du kan læse mere om hele processen på Miljøstyrelsens særlige høringsside for Natura 2000-områdejustering.