Natura 2000 – Skovforeningens input til idéfasen

Skovforeningen har indsendt bidrag til Natura 2000 idéfasen til Miljøcentrene. Som skovejer kan du indsende dit bidrag frem til 1. marts 2008

Skovforeningen har i dag sendt vores input til Natura 2000 idéfasen til Miljøcentrene.

Læs hele brevet her  ( PDF-fil).

Skoven er ikke kun natur men også et produktionsapparat

Skovforeningen har i sit svar lagt vægt på at skovnaturtyperne i modsætning til mange af naturtyperne i det åbne land findes på deciderede produktionsarealer, der drives med det formål at give et økonomisk afkast til ejeren. Skovene har også en høj samfundsmæssig værdi som leverandør af træ til miljøvenlig energi, byggeri m.m.

Implementeringen af Natura 2000 beskyttelsen vil komme til at betyde restriktioner i driften og en øget administrationsbyrde for ejere, der vil få indflydelse på skovens værdi som produktionsapparat.

Skovforeningen beder derfor myndighederne have in mente at mange af skovnaturtyperne netop er fremkommet gennem den drift der har været praktiseret på arealerne gennem flere generationer. Vi ønsker derfor at ejerne gives så mange frihedsgrader som muligt i den videre implementering af Natura 2000 beskyttelsen.

Udnyt lokal viden og erfaring i den videre proces

Skovforeningen opfordrer myndighederne til i det videre forløb at udnytte den meget store viden og lokale erfaring, der gennem generationer er opbygget på de enkelte ejendomme.

Dels ved at indarbejde de enkelte ejendommes input fra idéfasen, dels – og måske i endnu højere grad – ved løbende at inddrage ejerne i det videre arbejde.

Du kan stadig nå det

Ejere af skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000 områderne har frem til 1. marts 2008 mulighed for at komme med bidrag til den fremtidige forvaltning af arealerne.

Find information om Dansk Skovforenings Natura 2000 rådgivning.