Natura 2000 – opdatering af udpegningsgrundlag

Naturstyrelsen opdaterer udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne. Høringsfrist 20. august.

I Danmark er udpeget en række områder efter fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet – i daglig tale kaldet Natura 2000-områder. For hvert af områderne er defineret et udpegningsgrundlag som er de dyre- og plantearter, samt naturtyper som der i forvaltningen af områderne skal tages særlige hensyn til. Udpegningsgrundlaget skal udgøres af de arter og typer, som forekommer i områderne i et ikke uvæsentligt omfang.

Da naturen er dynamisk, ændrer naturområderne sig, og nogle fuglearter indvandrer til nye områder, mens andre helt forsvinder. På sammen måde kan naturen udvikle sig så naturtyper og arter indvandre eller forsvinder. Derfor skal udpegningsgrundlaget tidvis opdateres for at Danmark lever op til direktiverne. Danmark skal efter beslutning i kommissionen i juli 2011 oplyse kommissionen om den aktuelle forekomst af dyre- og plantearter samt naturtyper i hvert Natura 2000-område. Derfor har Naturstyrelsen på baggrund af overvågningsdata i samarbejde med DCE (tidligere DMU) opdateret udpegningsgrundlaget.

Det opdaterede udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne er nu sendt i offentlig høring med frist for bemærkninger senest 20. august.

Høringsmateriale

Du kan se de foreslåede ændringer til udpegningsgrundlaget for de enkelte områder i høringsmaterialet:

Se de tidligere udpegningsgrundlag her: