Natura 2000-planer vedtaget

Miljøministeren har nu fremlagt de endelige Natura 2000-planer. Skovforeningen er umiddelbart tilfreds med planerne, men peger på at der stadig er behov for at finde en fornuftig finansiering af de ønskede tiltag for skovene.

Miljøministeren præsenterede i går de 246 Natura 2000-planer som skal danne baggrund for de næste mange års indsats i Natura 2000 områderne for at sikre en gunstig bevaringsstatus. Det er første gang at vi i Danmark har en plan der så nøjagtigt sætter mål for naturindsatsen – ikke bare på statens arealer, men i høj grad også på de private arealer.

Planerne har været længe undervejs og det har for lodsejerne været en langtrukken og til tider noget uigennemskuelig proces. Men nu er det første vigtige punktum sat og det er tid til igen at kigge fremad for processen er langt fra slut.

Næste skridt i processen bliver udarbejdelse af handleplaner for områderne.

Umiddelbar tilfredshed med planerne

Skovforeningen finder at naturplanerne i den reviderede udgave giver et udmærket udgangspunkt på den videre indsats i Natura 2000-områderne.

Planerne giver en række målsætninger uden at gå for meget i detaljer. Der levnes rum for en dialog med lodsejernene om, hvordan målene kan nås og det er vigtigt at lodsejerne i højere grad inddrages i næste fase.

Inddragelse af lodsejerne var en af de fire anbefalinger som Skovforeningen gav ministeren i forbindelse med høringen.

Finansieringen ikke helt på plads

Et af de andre råd vi gav ministeren var at få styr på finansieringen af udmøntningen af planerne.

Nogle af uhensigtsmæssighederne omkring de lysåbne arealer i skoven er blevet løst, men for finansieringen af skovnaturtyperne er der stadig en politisk opgave som skal løses.

I forlængelse af Grøn Vækst-aftalen har myndighederne foreslået en tilskudsordning, som er utilstrækkelig og vil afholde ejerne for at indgå frivillige aftaler. Ordningen er af flere grunde ikke attraktiv for ejerne og tager kun ensidigt hensyn til de kortlagte arealer og gælder kun i 20 år.

Der er derimod behov for en mere fleksibel aftalemodel som fastholder ejerens ansvar for at skovdriften på hele arealet lever op til målet om en gunstig bevaringsstatus og som tager hensyn til naturens dynamik.

Alternativet er at ejerne vil overlade ansvaret helt til myndighederne, som skal lave skovplaner og meddele påbud og betale ejerne for skovens nedgang i handelsværdi. En situation som kan blive meget dyr og vil være utrolig besværlig både for ejere og myndigheder.

Fejl er blevet rettet

Naturstyrelsen giver udtryk for at alle faktuelle fejl er blevet rettet i planerne – dette var Skovforeningens tredje ønske til ændringer i høringsperioden.
Nu venter vi bare på en melding på vores sidste anbefaling om at revidere Natura 2000-områdernes afgrænsning og udpegningsgrundlag som i sin tid skete på et spinkelt og tilfældigt grundlag.

Se planerne

De reviderede planer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Har du som ejer haft bemærkninger til udkastet til planer kan du i høringsnotatet for den enkelte plan se hvilke ændringer der er foretaget ud fra de indkomne høringssvar.

Fakta om skov og Natura 2000

I Danmark er der sammenlagt udpeget 98.600 ha som habitatområder, hvoraf 60.000 ha er skov. I disse områder er der kortlagt 16.000 ha skovnaturtyper, hvoraf godt 60% ligger i private skove.