Natura 2000-områder bliver ikke automatisk strengt beskyttet

Miljøminister Lea Wermelin bekræfter på et samråd i Folketinget, at EU’s mål om 10 % strengt beskyttede arealer ikke betyder, at danske Natura 2000-områder automatisk bliver strengt beskyttede. Aktiviteter som jagt og skovdrift fortsat vil være mulige.

Danmark har tilsluttet sig EU’s biodiversitetsstrategi, som blandt andet siger, at 30 % af EU’s landareal og 30% af havarealet skal være beskyttet natur senest i 2030. Herunder skal 10 % være strengt beskyttet. Kommissionens første udkast til en EU-vejledning, der skal definere hvilke arealer der kan tælle med under de to niveauer af beskyttelse, har bragt sindene i kog. Af vejledningen fremgår det nemlig at strengt beskyttede områder skal friholdes for menneskelig aktivitet som fx minedrift, skovbrug, fiskeri og jagt. Den tolkning finder vi helt ude af proportioner.

Det er samtidig uklart hvilke arealer, der skal omfattes af den strenge beskyttelse, og derfor har der været frygt for, at gennemførslen i Danmark fx kom til at omfatte alle Natura 2000-områder.

Den bekymring har Miljøministeren manet til jorden på et samråd i Miljø- og fødevareudvalget den 10. marts går, hvor ministeren udtaler:

Bekymringerne beror på misforståelser. Der har fx været bekymringer for at EU vil forbyde jagt i Natura 2000-områder. Det er ikke tilfældet. Hverken EU’s biodiversitetsstrategi eller vejledningsudkastet indebærer at det nødvendigvis er Natura 2000-områderne der udpeges som strengt beskyttede.

Kun en vejledning – Danmark beslutter selv hvilke arealer der skal omfattes

Miljøministeren bekræftede samtidig på samrådet, at der kun er tale om en vejledning, der ikke er juridisk bindende. Udpegningen af arealer i Danmark til opfyldelse af EU’s biodiversitetsstrategi skal ske gennem en national proces.

Miljøministeren pointerede videre, at der ikke vil være et generelt forbud mod menneskelig aktivitet i Natura 2000-områderne. Aktiviteterne skal dog, som det også gælder i dag, være forenelige med den beskyttelse, som er årsagen til udpegningen af det enkelte område.

Se hele samrådet på Folketingets hjemmeside.

Næste generation af Natura 2000-planer for skovene

Danmark har implementeret naturdirektiverne gennem blandt andet skovloven. Her blev der defineret hvilke skovbrugsmæssige aktiviteter, der kan risikere at være uforenelig med den generelle beskyttelse af skovnaturtyperne. Det er de aktiviteter der er beskrevet i anmeldeordningen (skovlovens § 17 og bilag 1).

Derudover var Danmark et af de første lande i EU, som i 2010 var klar med en konkret planlægning for de udpegede Natura 2000-områder. Planer som netop fastlagde målsætningen for områderne og hvilke tiltag der skal til for at sikre og forbedre naturtilstanden for de beskyttede naturtyper og arter.

Planerne skal revideres hvert 12-år for skovene, og den proces er netop i gang. Udkast til næste generation af planer bliver offentliggjort senest 10. juni 2021.

Ny debat om skovdrift er skadelig for naturen

I Ingeniøren den 5. marts 2021 stiller biologerne Hans Henrik Bruun og Rasmus Ejrnæs spørgsmål ved om statens skovdrift er i strid med habitatdirektivets krav. De støttes af professor Peter Pagh som mener, at det ikke konkret er undersøgt hvilke virkninger skovdrift med udtag af træ har på Natura 2000-skovnaturtyperne. Peter Pagh hævder at Naturstyrelsen skulle have undersøgt hugstens virkning i de konkrete naturområder, da skovdrift ikke er nødvendig for bevaring af området.

Der henvises formentlig til habitatdirektivets artikel 6 stk. 3, som foreskriver at alle planer og projekter, som ikke er direkte forbundet med eller nødvendig for lokalitetens forvaltning, men som kan påvirke beskyttelsen væsentligt, skal vurderes med hensyn til virkningen på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.

Habitatdirektivet er imidlertid ikke direkte gældende lov i Danmark og skal implementeres i dansk lovgivning, hvilket netop er sket gennem blandt andet skovloven, habitatbekendtgørelsen m.m. Og det er netop bestemmelser i habitatbekendtgørelse, der afgrænser hvilke planer og projekter, der skal underlægges en vurdering i forhold til påvirkningen af Natura 2000-beskyttelsen.

Det er således Peter Paghs vurdering, at Danmark ikke har implementeret artikel 6 stk. 3 tilstrækkeligt.

Skovdrift kan være foreneligt med Natura 2000-beskyttelsen

Dansk Skovforening skal ikke forholde sig til om implementeringen af habitatdirektivet er fuldt dækkende men kan blot henvise til EU’s vejledning om Natura 2000 og skove, hvoraf det fremgår at skovdrift ikke er udelukket i Natura 2000-skovnaturtyper, og at udlægning af et område under Natura 2000 ikke kræver systematisk ændringer af eksisterende skovbrugsaktiviteter.