God midtvejsrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

Skovforeningen er tilfreds med Natur- og Landbrugskommissionens midtvejsrapport og dens foreløbige anbefalinger om biodiversitet. Nogle bemærkninger i rapporten om jordskat og biomasse er dog ikke korrekte.

Regeringens Natur- og Landbrugskommission har udsendt sin midtvejsrapport og konstaterer: ”Der er for lidt natur, og kvaliteten forringes. Biodiversiteten er i tilbagegang på trods af politiske intentioner og vedtagelser om det modsatte”.

En del af Kommissionens vision er at ”Naturen i Danmark skal have mere plads og mere kvalitet”.

Kommissionen har også allerede kigget frem og giver 7 pejlemærker, herunder en række fornuftige greb:

  • Intelligent natur‐ og miljøregulering med friere rammer for tilrettelæggelse af produktionen, mere målrettet og differentieret regulering, og en bedre sammenhængmellem natur‐, miljø‐ og erhvervsreguleringen så den bliver entydig, enkel og ubureaukratisk.

  • Plads til naturen: Der er brug for flere, større naturområder og mere sammenhængende natur, bedre pleje og beskyttelse af naturen i både skovene og i det åbne land samt grundlag for mere naturhensyn i landbrugsdriften, sikring af de resterende levesteder for sårbare arter og genoprettelse af ødelagte naturområder.

  • Ny integreret planlægning og forvaltning: Der skal skabes et bedre rum for helhedstænkning og udnyttelse af synergieffekter bedre.

Skovforeningens reaktion

Biodiversitet

Skovforeningen er meget tilfreds med Natur- og Landbrugskommissionens foreløbige vurderinger og anbefalinger, fx at der skal skabes sammenhænge og nye naturværdier og ikke kun sikring af den nuværende natur.

Specielt om skovene lægger Kommissionen sig tæt op ad Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger fra 2011. Kommissionen skriver: ”Skovene mangler i forhold til en bedre sikring af biodiversitet gamle træer, dødt ved, naturlige lysninger, naturlige afvandingsforhold, områder med høj fugtighed og egentlige vådområder”.

Skovforeningen vurderer at skovejere over hele landet meget gerne vil være med til at sikre og udvikle disse værdier hvis der findes en betalingsmodel.

Jordskatter

Natur- og Landbrugskommissionen skriver at lempelser i jordskatterne kapitaliseres i jordpriserne. Det er kun rigtigt når jordens afkast bestemmer handelsprisen. For skove derimod har SKAT konstateret at prisen fastsættes på et helt andet grundlag, jf. denne artikel fra Skoven 8/2011  (PDF-fil).

Kommissionen skriver også at fradragsretten for jordskat som driftsudgift medfører at de umiddelbare virkninger af en ændring af grundskyldspromillen, både for erhverv og for kommuner, er mindre end nettoeffekten. Det er kun rigtigt for ejendomme med et overskud at fratrække jordskatten i. Uden et overskud, som det ofte er tilfældet for skove, slår ændringer i jordskattebetalingen 100% igennem.

Biomasse

Natur- og Landbrugskommissionen skriver at Danmark har store muligheder for at producere biomasse da der må forventes stigende efterspørgsel på biomasse til energi og materialer som følge af global ressourcekrise, stigende priser på energi og fødevarer og behovet for at begrænse klimaforandringer.

Vi er enige med Kommissionen i at biomassen skal være bæredygtigt produceret. Her spiller skovene en særlig rolle fordi produktion af biomasse og sikring af biodiversitet kan gå hånd i hånd.

Derfor er det ærgerligt at statusrapporten fejlagtigt om EUs bæredygtighedskriterier for flydende biobrændsler skriver at ”Bæredygtighedskriterierne indeholder også bestemmelser om, at råmaterialet til biobrændstofferne som udgangspunkt ikke må dyrkes på våde lavbundsjorder og skove samt områder med rig biodiversitet.”

Det er forkert at biomassen generelt ikke må komme fra skov. Det er kun skov ”med hjemmehørende arter, hvor der ikke er nogen klart synlige tegn på menneskelig aktivitet, og hvor de økologiske processer ikke er forstyrret i væsentlig grad” som er udelukket som biomasseleverandør i EUs bæredygtighedskriterier for flydende brændsler.

Det fremtidige arbejde

Kommissionen skal aflevere sin endelige rapport til Regeringen i foråret 2013.

Skovforeningen ser frem til samarbejdet med Kommissionen indtil da om at udvikle konstruktive forslag til fremme af Danmarks natur og biodiversitet, ikke mindst i skovene.