Ingen overraskelser for skovene i Finanslovforslaget

Der er ingen store overraskelser for skovene i det finanslovsforslag, som Finansministeren har præsenteret. Der er afsat penge til at lave et nyt vurderingssystem for bl.a. skovene, og der bliver som ventet skåret i skovordningerne.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterede 29. september regeringens finanslovsforslag for 2016.

Der er ingen store overraskelser for skovene i forslaget – hverken negative eller positive.

Finansministeriet siger i en pressemeddelelse at regeringen med det fremlagte forslag vil styrke indsatsen for at hele Danmark så ikke kun de store byområder får del i opsvinget.  Hele landet skal tilgodeses så det fortsat er muligt og attraktivt at bo og arbejde uden for byerne. Samtidig forbedrer finansloven erhvervslivets, herunder landbrugets, rammevilkår.

Skovordningerne skæres som ventet med 10 millioner kroner

De varslede nedskæringer på 10 millioner kr. på skovordningerne under landdistriktsprogrammet er indeholdt i forslaget. Der er således samlet sat 40 millioner af til skovrejsning, sikring af Natura 2000-skov, grønne driftsplaner og særlig drift i 2016.

Årsagen til barberingen er at puljerne til betaling af skov- og naturejere for Natura 2000-sikring og skovrejsning har ikke været fuldt udnyttet de seneste år. At skovejerne kun i begrænset omfang søger ordningerne skyldes efter Skovforeningens opfattelse primært at begge ordninger rummer så mange begrænsninger og bureaukrati at de er uinteressante for mange lodsejere. Betalingen for Natura 2000-sikringen dækker endda ikke altid skovejernes økonomiske tab ved projekterne.

Skovforeningen arbejder vedvarende på at få forbedret ordningerne så de bliver mere attraktive. Hvis der efterfølgende kommer større søgning til ordningerne, forventer vi at der også vil blive afsat flere midler igen.

Penge til naturområdet skæres generelt

Den tidligere regering havde afsat et beløb på godt 227 millioner kr. til gennemførelse af Naturplan Danmark over de næste tre år, uden at beløbet var øremærket til bestemte tiltag. Her lægger den nye regering op til at beskære beløbet med 30 millioner kr. i 2016 og med yderligere 45 millioner kr. sammenlagt i 2017 og 2018. Det er ikke specificeret hvilke områder eller projekter der ønskes beskåret, det vil først blive besluttet i forbindelse med Miljø- og Fødevareministerens bebudede serviceeftersyn af Naturplan Danmark.

Penge til udvikling af administrationsgrundlag for skovvurdering

På den positive side er der sat næsten dobbelt så mange penge af som i 2015 til at udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelsen af ejendomsvurderinger for ejerboliger, erhvervsejendomme og skovbrug/landbrug.

Skovforeningen mødes med SKAT i oktober måned for at diskutere en ny model.

Ingen generel fjernelse af arveafgiften, men bedre muligheder ved generationsskifte for aktieselskaber

Fjernelse af arveafgiften ved generationsskifte er ikke indeholdt i forslaget. Fjernelsen var ellers et løfte Lars Løkke Rasmussen gav direkte til skovene i 2013. Skovforeningens arbejder fortsat for at det bliver en realitet.

Til gengæld lægger forslaget op til at aktieselskabsejede skove får bedre vilkår ved generationsskifte da formueskattekursen foreslås genindført. Formueskattekursen bruges til at værdiansætte unoterede aktier som er nødvendigt ved et generationsskifte.