Finansloven for 2020 med ekstra grønne bevillinger

Ud over den voldsomme skærpelse af generationsskiftebeskatningen indebar vedtagelsen af finansloven kort før jul større bevillinger til det grønne område. I forhold til forslaget til finanslov er den største ændring oprettelsen af en skovfond.

Af særlig betydning for skovene og skovejerne kan følgende fremhæves fra finansloven:

Skovfond

Der blev som led i aftalen med regeringens støttepartier som noget nyt oprettet en skovfond, hvor der som startkapital indsættes 100 mill. kr. i 2020. Ideen bag skovfonden er, at danske virksomheder og privatpersoner kan indbetale midler til fonden og dermed købe sig aflad for CO2-udledninger. Skovfondens midler kan blandt andet anvendes til skovrejsning. Det er endnu ikke besluttet hvordan Skovfonden praktisk skal etableres, men den forventes at åbne i 2020.

Et grønnere landdistriktsprogram

Der er på finansloven afsat 350 mill. kr. til et grønnere landdistriktsprogram, hvoraf de 65 mill. kr. skal gå til øget privat skovrejsning.

Skovrejsning

Med ovennævnte ekstra 65 mill. kr. er der herefter afsat i alt 70 mill. kr. til privat skovrejsning i 2020.

Urørt skov

I finansloven er der afsat 20 mill. kr. til privat urørt skov i 2020, mens der samtidig er fundet 20 mill. Kr. årligt til udlæg af yderligere urørt skov på statens arealer.

Biodiversitet i privat skov

Der er i 2020 afsat 18 mill. kr. til øget biodiversitet i de private skove. Dette er bl.a. til sikring af Natura 2000-skovnaturtyperne.

Grøn forskning

Af forskningsreserven er der afsat 1 mia. kr. til forskning i grøn omstilling og her har Dansk Skovforening peget på behovet for forskning inden for nye værdiskabende anvendelser af træbiomassen.